Pan Tade­usz” to jed­na z naj­waż­niej­szych lek­tur obo­wiąz­ko­wych, któ­rej zna­jo­mość przy­da się zarów­no stric­te na egza­mi­nie ust­nym, jak i na matu­rze pisem­nej pod­czas pisa­nia wypra­co­wa­nia. Ale czy wiesz, jaka jest piguł­ka wie­dzy, któ­rą musisz przy­swo­ić? Pomóc Ci mogą w tym pyta­nia jaw­ne na 2024 i 2025. Zawar­te w nich zagad­nie­nia to abso­lut­ne mini­mum, któ­re umoż­li­wi Ci zda­nie egza­mi­nu. Przy oka­zji zachę­cam do zapo­zna­nia się z pyta­nia­mi archi­wal­ny­mi – znaj­dziesz w nich mnó­stwo moty­wów, któ­re mogą być przy­dat­ne przy omó­wie­niach innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych w 2024 i 2025!

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Pan Tadeusz”

  10,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Pan Tadeusz”

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące „Pana Tadeusza”:

 1. Funk­cje obra­zów przy­ro­dy w utwo­rach lite­rac­kich. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Pana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Obraz dwo­ru szla­chec­kie­go w lite­ra­tu­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wiePana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Zna­cze­nie kra­ju dzie­ciń­stwa dla czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Pana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Motyw tęsk­no­ty za ojczy­zną. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Pana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Zwy­cza­je i oby­cza­je szla­chec­kie w kul­tu­rze pol­skiej. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Pana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Rola tra­dy­cji patrio­tycz­nych. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Pana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Lite­rac­kie por­tre­ty pol­skiej szlach­ty. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Pana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 8. Czy szla­chet­ny­mi uczyn­ka­mi moż­na odku­pić cięż­ką winę? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Pana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 9. Motyw prze­mia­ny boha­te­ra. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Pana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 10. Emi­gra­cja jako doświad­cze­nie Pola­ków. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Pana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.