Tag: motywnik maturalnyPage 1 of 2

Wszyst­kim pole­cam stwo­rze­nie wła­sne­go motywnika:
– załóż do tego zeszyt/plik;
– na górze stro­ny napisz topos np. dom
– na dole doda­waj tytu­ły i auto­rów, fil­my — wszyst­ko, co nawią­zu­je do dane­go moty­wu, napisz z jed­no zda­nie wyja­śnie­nia, jak w tym tek­ście kul­tu­ry został poka­za­ny ten topos.

Pamię­taj, że naj­cen­niej­sze są te notat­ki, któ­re zro­bisz sam_, na pod­sta­wie przeczytanych/obejrzanych fil­mów i seriali. 

MATURA 2022 – rozwiązujemy na żywo arkusz z języka polskiego

Oma­wia­my na żywo dzi­siej­szy arkusz matu­ral­ny z języ­ka polskiego.

ODPRAWA przed maturą

Nie umiem pły­wać, a prze­pły­nę­łam za ste­rem koło pod­bie­gu­no­we. Sko­ro mnie się uda­ło, to Ty tę matu­rę zdasz z pal­cem w nosie! 

Empik​.com: Jakie książki warto przeczytać do matury?

Pau­li­na Sta­na­szek stwo­rzy­ła dla EMPIK​.COM listę ksią­żek i pomo­cy do nauki przed egza­mi­nem matu­ral­nym, wła­śnie odkry­łam, że zna­la­złam się w tym zesta­wie­niu! Bar­dzo dzię­ku­ję i zapra­szam do słu­cha­nia pod­ca­stów.  LINK DO ARTYKUŁU

Jakie są sposoby walki ze złem i moralnym upadkiem człowieka? Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Jakie są spo­so­by wal­ki ze złem i moral­nym upad­kiem czło­wie­ka? Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Zbrod­nia i kara” – matu­ra ust­na 2023.

Wzór rycerza idealnego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów “Pieśni o Rolandzie”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wstęp (wpro­wa­dze­nie): Etos rycer­ski to zbiór norm, któ­rych powi­nien prze­strze­gać każ­dy rycerz. Wśród naj­waż­niej­szych zasad wymie­nić moż­na mię­dzy inny­mi: goto­wość do wal­ki (i śmier­ci) w obro­nie ojczy­zny i reli­gii, dobre uro­dze­nie (naj­le­piej w rodzinie...

Matura ustna – zagadnienia z „Pana Tadeusza” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Pana Tade­usza” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna – zagadnienia z „Wesela” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Wese­la” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna – zagadnienia z „Pieśni o Rolandzie” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Pie­śni o Rolan­dzie” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Literacka kreacja chłopskiego bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wpro­wa­dze­nie:  Chło­pi to naj­niż­sza war­stwa spo­łecz­na, któ­ra utrzy­mu­je się z rol­nic­twa. Chłop­stwo przed dłu­gi czas było trak­to­wa­ne jak nie­wol­ni­cy (tak było mię­dzy inny­mi w “Panu Tade­uszu” aż do momen­tu, gdy Tade­usz w dniu zarę­czyn ogło­sił uwłasz­cze­nie). Chłopi...

Wizerunek kobiety w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie tema­tu z listy pytań jaw­nych na matu­rę 2023.

Motyw władzy. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie tema­tu z listy pytań jaw­nych na matu­rę 2023.

Literacki wizerunek tyrana. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie tema­tu z listy pytań jaw­nych na matu­rę 2023.

Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024 i 2025.

Jaką ocenę powstania listopadowego zawarł Słowacki w „Kordianie”? (zarzuty wobec przywódców pojawiających się w przygotowaniu, znaczenie udziału diabelskich sił w procesie ich tworzenia).

Omó­wie­nie zagad­nień z “Kor­dia­na”

SQUID GAME: TOP 6 motywów maturalnych

Pod­bi­jam YouTu­be! Nagra­łam też podcast. 

Seriale jako teksty kultury: „Sprzątaczka”

30.10.2021 – webinar dla osób zdających maturę w 2022 r.

Z pew­no­ścią już od dłu­gie­go cza­su sły­szysz, że matu­ra to egza­min, któ­re­go nie wol­no zlek­ce­wa­żyć. Od niej zale­ży cała Two­ja póź­niej­sza karie­ra. Ale czy wiesz, że matu­ra to jed­no­cze­śnie jeden z naj­bar­dziej sche­ma­tycz­nych egza­mi­nów, jaki powstał? Co roku poja­wia­ją się te same zada­nia, któ­re moż­na roz­wią­zać prak­tycz­nie bez zaglą­da­nia do arkusza.

Matura ustna – zagadnienia z „Mitologii” Jana Parandowskiego z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Mito­lo­gii” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Letni Chamski Motyw: sznurówki

Waka­cyj­na zaba­wa, czy­li Let­ni Cham­ski Motyw 6: sznurówki
Zaszaleliście!

Letni Chamski Motyw: bigos

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Pyta­nia jaw­ne do lek­tu­ry “PAN TADEUSZ” Adam Mic­kie­wicz – Pan Tade­usz – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­skie­go Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Pana Tadeusza”...

Letni Chamski Motyw: herbata

Waka­cyj­na zaba­wa w poszu­ki­wa­nie moty­wów: herbata

Letni Chamski Motyw: brak pieniędzy

W serii “Let­ni Cham­ski Motyw” dziś zaba­wa z pustym portfelem 

#mnienieśmieszy Seplenienie i ubaw z Innego: Zulu-Gula

Gie­nia, świat się zmie­nia”! To hasło, któ­rym roz­pocz­nę nowy cykl przy­glą­da­nia się ele­men­tom kul­tu­ry, któ­re kie­dyś były zabaw­ne, ale dzi­siaj są krzyw­dzą­ce, nie­wła­ści­we i kom­plet­nie nieśmieszne. 

Letni chamski motyw: ogórek

Zaba­wa w szu­ka­nie moty­wów: ogórek!

#mnienieśmieszy CROSS-DRESSING w kabarecie, czyli dlaczego „CHŁOP PRZEBRANY ZA BABĘ” to zło w czystej postaci?

Gie­nia, świat się zmie­nia”! To hasło, któ­rym roz­pocz­nę nowy cykl przy­glą­da­nia się ele­men­tom kul­tu­ry, któ­re kie­dyś były zabaw­ne, ale dzi­siaj są krzyw­dzą­ce, nie­wła­ści­we i kom­plet­nie nieśmieszne. 

Mesjanizm i prometeizm w “Dziadach” cz. III

Mesja­nizm i pro­me­te­izm to dwie posta­wy, któ­re poja­wia­ją się w III czę­ści “Dzia­dów”. Bar­dzo czę­sto na egza­mi­nach poja­wia­ją się pyta­nia o mesja­nizm i pro­me­te­izm (o to może poja­wić się pyta­nie tak­że na matu­rze pisem­nej lub ust­nej z języka...

deus ridens

deus ridens – bóg prze­śmiew­ca, a czło­wiek to igrzy­sko boże; jest tyl­ko mario­net­ką w rękach Boga.bogów, któ­ry orga­ni­zu­je sobie roz­ryw­kę i bawi się ludz­kim losem; Bóg/bogowie patrzy na ludzi jak na mrów­ki, jest wszechmocny....

zbrodnia

LITERATURA „Dzia­dy cz. II” Adam Mic­kie­wicz – zły Pan bła­ga o to, by tra­fić do pie­kła, bo ma już dość cier­pień w czyść­cu, ponie­waż jego ofia­ry prze­mie­ni­ły się w pta­ki: kruk to zbi­ty na śmierć męż­czy­zna, któ­ry posilił...

duma/ pycha

LITERATURA  “Zemsta” Alek­san­der Fre­dro – Pap­kin uwa­ża się za naj­mą­drzej­sze­go, naj­bar­dziej oby­te­go w świe­cie i świet­ne­go wojow­ni­ka, a jest jedy­nie tchó­rzem; jest zubo­ża­łym szlach­ci­cem, któ­re­go utrzy­mu­je Cze­śnik, liczy na mał­żeń­stwo z Kla­rą; jest zakłamany...

dom/ dworek

LITERATURA “Na dom w Czar­no­le­sie” Jan Kocha­now­ski – pod­miot lirycz­ny pro­si Boga, by mógł zawsze tu miesz­kać, bo to jego ojczy­zna, pięk­ny dom wśród natu­ry, przy­ja­ciół, życz­li­wo­ści; niczym raj – motyw arka­dyj­ski.  „Pan Tadeusz”...

piękno

LITERATURA “Lal­ka” Bole­sław Prus – fał­szy­we, powierz­chow­ne pięk­no Iza­be­li Łęc­kiej, któ­ra wewnątrz jest zepsu­ta jak cała ary­sto­kra­cja; stroi się, ale nie zmie­ni to jej świa­to­po­glą­du;  “Sone­ty krym­skie” Adam Mic­kie­wicz – zachwyt...

rodzina

LITERATURA  “Zemsta” Alek­san­der Fre­dro – rodzin Rap­tu­sie­wi­cza to sio­strze­ni­ca Kla­ra, rodzi­na Milcz­ka to syn Wacław – obie żyją w spo­rze sąsiedz­kim o mur gra­nicz­ny;  „Opo­wieść wigi­lij­na” Char­les Dic­kens – Fred, sio­strze­niec Ebenezera...

syberia

LITERATURA  „Dzia­dy cz. III” Adam Mic­kie­wicz – wywóz­ka w kibit­kach, mesja­sze, boha­te­ro­wie „Lal­ka” Bole­sław Prus – Wokul­ski zesła­ny na Sybe­rię, przy­jaź­nie, sza­cu­nek w spo­łe­czeń­stwie, ale też czer­wo­ne dło­nie, któ­ry­mi gar­dzi­ła Łęc­ka „Zbrod­nia i kara” Fiodor...

kłótnia

LITERATURA  „Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Sopli­co­wie i Horesz­ko­wie kłó­cą się o zamek; Teli­me­na z Tade­uszem o spra­wy związ­ko­we (ona chce z nim wyru­szyć, a on mówi, że powin­ni się kochać z osob­na); Ase­sor i Rejent spór o charty;...

labirynt

LITERATURA  „Skle­py cyna­mo­no­we” Bru­no Schulz  – Dro­ho­bycz jako mia­­sto-labi­­rynt dzie­ciń­stwa głów­ne­go boha­te­ra, któ­ry w opo­wia­da­niu szu­ka skle­pów, któ­re są jego marze­niem, nazy­wa je cyna­mo­no­wy­mi – to dzię­ki dzie­cię­cej wyobraź­ni koja­rzy je z tą przy­pra­wą, faktycznie...

lustro

LITERATURA  „Kora­li­na” Neil Gaiman – Motyw znie­kształ­co­nych “odbić” praw­dzi­wych rze­czy, dwie wer­sje jed­ne­go lustra ujaw­nia­ją praw­dę i są wyko­rzy­sty­wa­ne do kłamstw. „O tym, co Ali­cja zoba­czy­ła po dru­giej stro­nie lustra” Lewis Car­roll – Alicja...

życie jako teatr

LITERATURA  „Mak­bet” Wil­liam Szek­spir – Mak­bet na wieść o śmier­ci żony mówi: “Życie jest tyl­ko prze­chod­nim pół­cie­niem, Nędz­nym akto­rem, któ­ry swą rolę Przez parę godzin wygraw­szy na sce­nie, W nicość prze­pa­da powie­ścią idioty,...

sen

LITERATURA  „Dzia­dy cz. III” Adam Mic­kie­wicz – sen więź­nia o woli wybrań­ca; mała impro­wi­za­cja o tym, że Rosja jako kruk prze­sła­nia widok na Pol­skę; Wiel­ka Impro­wi­za­cja uka­zu­je wewnętrz­ne potrze­by i pychę; widze­nie księ­dza Piotra...

pieniądze

LITERATURA “Ską­piec” Molier – Har­pa­gon – ojciec uza­leż­nia finan­so­wo swo­ją rodzi­nę; „Moral­ność pani Dul­skiej”  Gabrie­la Zapol­ska – Dul­ska prze­sad­nie oszczę­dza, wydzie­la mężo­wi pie­nią­dze na cyga­ra; pro­po­nu­ją zapła­ce­nie poko­jów­ce za zniknięcie...

nałóg

LITERATURA:  „Nad Nie­mnem” Eli­za Orzesz­ko­wa – Teo­fil jest mor­fi­ni­stą;  „Moral­ność pani Dul­skiej” Gabrie­la Zapol­ska– mąż palą­cy cyga­ra, żona mu je wydzie­la, Zbysz­ko – nad­uży­wa alko­ho­lu, cho­dzi codzien­nie do barów, korzy­sta też z usług...

kostium/maska

LITERATURA:  „Fer­dy­dur­ke” Witold Gom­bro­wicz – gęby, (narzu­ca­nie for­my)      FILM  “Maska”reż. Chuck Rus­sell – każ­dy ma gębę i codzien­nie kogoś uda­je, dosto­so­wu­je się do innych ludzi, ale ta maska z fil­mu, któ­rą zakła­da Stan­ley Ipkiss...

inność/ odmienność

LITERATURA “Buszu­ją­cy w zbo­żu”- J. D. Sali­n­ger- Hol­den Caul­field głów­ny boha­ter nie akcep­tu­je hie­rar­chii w ame­ry­kań­skiej szko­le. Z powo­du inno­ści opusz­cza szko­łę oraz dom. W tym przy­pad­ku inność nie doty­ka sfe­ry uczuć “Giaur” G.G. Byron- główny...

magia/czary

LITERATURA:     FILM:  “Chil­ling Adven­tu­res of Sabri­na” – serial Net­flix o przy­go­dach mło­dej wiedź­my, będą­cej cór­ką Sza­ta­na „Spi­ri­ted away” stu­dio ghi­bli – wypra­wa mło­dej dziew­czyn­ki w magicz­ny świat, gdzie musi...

przemiana

LITERATURA „Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Jacek Sopli­ca prze­mie­nia się w Księ­dza Roba­ka, był typo­wym szlach­ci­cem, awan­tur­ni­kiem, duszą towa­rzy­stwa, pija­kiem; prze­mie­nia się w mni­cha, bo chce odpo­ku­to­wać za życia swo­je grze­chy: zabicie...

klęska życiowa

LITERATURA “Inny świat” Gustaw Her­ling Gru­dziń­ski – ludzie są sobie win­ni, postę­pu­ją nie­mo­ral­nie, ale woj­na nie uspra­wie­dli­wia takie­go zacho­wa­nia; upa­dek moral­no­ści, nie ma już odwro­tu; “Pro­szę pań­stwa do gazu” Tade­usz Borow­ski – odczło­wie­cze­nie, niemoralne...

pożegnanie

LITERATURA “Ludzie bez­dom­ni” Ste­fan Żerom­ski – poże­gna­nie Toma­sza Judy­ma z Joan­ną Pod­bo­row­ską – jego uko­cha­ną, odby­wa się przy roz­dar­tej sośnie, któ­ra ma uosa­biać dyle­mat Toma­sza; wybie­ra on pra­cę leka­rza i odrzu­ca prywatne...

apokalipsa

LITERATURA:  „Dro­ga” Cor­mac McCar­thy – ojciec z synem, pró­bu­ją prze­żyć po apo­ka­lip­sie „Z jak Zacha­riasz” dziew­czy­na myśla­ła, że po apo­ka­lip­sie niko­go nie spo­tka, jed­nak po dłuż­szym cza­sie spo­ty­ka pew­ne­go face­ta “Oca­lo­ny” Tade­usz Róże­wicz – umierają...

taniec

LITERATURA:     FILM   „Bat­tle”- film Net­flix, ojciec głów­nej boha­ter­ki, balet­ni­cy, tra­ci cały mają­tek i ta zmu­szo­na do odej­ścia z życia peł­ne­go luk­su­sów roz­po­czy­na życie na przed­mie­ściach, poma­ga jej zmia­na bale­tu na hop-hop     MUZYKA ...

praca

LITERATURA:     FILM      MUZYKA      INNE SZTUKI:     TEATR,  MALARSTWO:  Wła­dy­sław Strze­miń­ski „ Bez­ro­bot­ni”  RZEŹBA

pojedynek

LITERATURA:  “Lal­ka”- Bole­sław Prus- poje­dy­nek Wokul­skie­go i Krze­szow­skie­go w Lesie Bie­lań­skim “Romeo i Julia”- Wil­liam Sha­­ke­­spe­­a­re- poje­dy­nek Romea i Ben­wo­lia     FILM  „Wikin­go­wie” – serial Net­flix, poje­dy­nek dwóch bra­ci, Ragnar zdo­był władze,...

kłótnia

LITERATURA ”Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – spór o zamek, któ­ry zamiast nale­żeć do Horesz­ków, jest w posia­da­niu Sopli­ców, Pod­ko­mo­rzy ma zada­nie roz­wią­zać ten spór, ale osta­tecz­nie Hra­bia z Dobrzyń­ski i Ger­wa­zym orga­ni­zu­je zajazd na Sopli­co­wo i sam...

lektury bohaterów

Co czy­ta­ją boha­te­ro­wie lek­tur szkol­nych i jak to o nich świadczy? 

zwycięstwo/ klęska

LITERATURA “Redu­ta Ordo­na” Adam Mic­kie­wicz – o wal­ce z Moska­la­mi, Ordon jest boha­te­rem, któ­ry się poświę­ca, wysa­dza się wraz z redu­tą, by Moska­le przy oka­zji też zgi­nę­li;  „Pan Tade­usz” Adam Mickiewicz –...

choroba

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow  – depre­sja Mistrza, któ­ry zała­mał się po tym, jak dzie­ło jego życia, czy­li powieść o Piła­cie zosta­ła skry­ty­ko­wa­na; domnie­ma­ne cho­ro­by psy­chicz­ne  „U4: Jules” Caro­le Trebor,...

filozofia życia

LITERATURA ”Momo” Micha­el Ende – Uka­za­ne są róż­ne filo­zo­fie życia, takie jak nie cze­ka­nie na dotar­cie do celu “Jeden krok, jed­no mach­nię­cie mio­tłą”, życie chwi­lą lub opie­ra­nie egzy­sten­cji na oszczęd­no­ściach.     FILM ...

tajemnica

LITERATURA: „Magnus Cha­se i miecz Lata” tajem­ni­ca doty­czą­ca ojca Magnu­sa i jego pocho­dze­nia oraz tym, że nor­dyc­cy bogo­wie ist­nie­ją tak jak pozo­sta­łe posta­ci z tych mitów      FILM      MUZYKA  INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO,...

tradycja

LITERATURA „Dzia­dy cz. II” Adam Mic­kie­wicz – obrzęd dzia­dów w noc Zadu­szek, pole­ga na modli­twie za dusze, któ­re prze­by­wa­ją w czyść­cu; daje się im tak­że ziar­na, róż­ne poży­wie­nie; obrzęd pro­wa­dzi Guślarz na tere­nie cmen­ta­rza, w kaplicy,...

zdrada

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – licz­ne dono­sy do władz po to, by wyja­wić ludz­ką chci­wość, albo ode­brać komuś jego miesz­ka­nie komu­nal­ne;  ”Świ­te­zian­ka” Adam Mic­kie­wicz – strze­lec w borze mimo tego, że obie­cał pani...

śmierć

LITERATURA „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – Ber­lioz ginie pod tram­wa­jem – w wyni­ku prze­po­wied­ni Wolan­da, w któ­rej Anusz­ka mia­ła wylać olej na tory; Jeszua Ha-Nocri – zosta­je ukrzy­żo­wa­ny; Mistrz i Mał­go­rza­ta – umierają,...

władca

LITERATURA:  „Mak­bet” Wil­liam Szek­spir – zro­bi wszyst­ko, by zdo­być jesz­cze więk­szą wła­dzę; im więk­sze sta­no­wi­sko – tym bar­dziej odcho­dzi od wła­snych zasad;  „Ham­let” Wil­liam Szek­spir – król Ham­let jako mar­twy wład­ca; Klaudiusz...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep