LITERATURA:

    FILM 

 „Bat­tle”- film Net­flix, ojciec głów­nej boha­ter­ki, balet­ni­cy, tra­ci cały mają­tek i ta zmu­szo­na do odej­ścia z życia peł­ne­go luk­su­sów roz­po­czy­na życie na przed­mie­ściach, poma­ga jej zmia­na bale­tu na hop-hop

    MUZYKA 

Quebo­na­fi­de”- Half Dead – mój dan­se maca­bre, więc chodź do tań­ca, gdy krok to szan­sa i los nam gra”-  nawią­za­nie do ulot­no­ści i żało­sno­ści życia i rów­no­ści wobec śmierci

Slow Dan­cing in a Bur­ning Room” John May­er – taniec jako ostat­ni akt/część roz­pa­da­ją­ce­go się związku 

Niech żyje bal” Mary­la Rodo­wicz – porów­na­nie ludz­kie­go życia do balu, każ­dy powi­nien z nie­go korzy­stać i tań­czyć, dopó­ki może; jest poczu­cie żalu, że każ­dy bal się kie­dyś kończy

    TEATR 

    INNE SZTUKI: MALARSTWO, RZEŹBA

Lek­cja tań­ca” “/Tancerki”/”Primaballerina”  Edgar Degas – fascy­na­cja deli­kat­no­ścią, paste­le, per­fek­cja ruchu

Taniec z Moulin Rouge”/ “Tań­czą­ce kobie­ty (w Moulin Rouge)” / “Tań­czą­ca Jane Avri”l Hen­ri de Toulo­use-Lau­trec – jego malar­stwo odda­je ruch, dyna­mi­kę tań­ca, jest bar­dzo wie­le posta­ci – tań­czą­ce can­ca­na kobiety