LITERATURA 

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Sopli­co­wie i Horesz­ko­wie kłó­cą się o zamek; Teli­me­na z Tade­uszem o spra­wy związ­ko­we (ona chce z nim wyru­szyć, a on mówi, że powin­ni się kochać z osob­na); Ase­sor i Rejent spór o charty;

Zemsta” Alek­san­der Fre­dro – Rejent i Cze­śnik, spór o mur; Cze­śnik i Pap­kin – kłót­nia o zaan­ga­żo­wa­nie w walce

Wese­le” Sta­ni­sław Wyspiań­ski – Cze­piec kłó­ci się z muzy­ka­mi, że nie gra­ją tego, co on im każe 

Fer­dy­dur­ke” Witold Gom­bro­wicz – poje­dy­nek na miny mię­dzy Mię­tu­sem i Syfonem

Mona­cho­ma­chia” Igna­cy Kra­sic­ki – kłót­nia duchow­nych, zamiast miło­sier­dzia – sie­ją konflikty 

Mały Ksią­żę” Anto­ine de Saint-Exu­pe­ry – Mały Ksią­żę pokłó­cił się z Różą, ponie­waż nie­ustan­nie cze­goś od nie­go wyma­ga­ła, a nic nie dawa­ła od sie­bie, posta­no­wił ją więc zatem opu­ścić, wyru­szył w rocz­ną przy­go­dę i dopie­ro w trak­cie niej zro­zu­miał, że popeł­nił błąd, dostrzegł jej moty­wa­cję i posta­no­wił za pomo­cą Żmii wró­cić na pla­ne­tę B‑612, gdzie zosta­wił bez­bron­ną Różę.

    FILM 

Para­si­te” reż. Joon-ho Bong – kłót­nia mię­dzy jed­ną a dru­gą rodzi­ną, któ­ra okra­da bogaczy 

Joker” reż. Todd Phil­lips – Arthur Fleck wypo­mi­na Tho­ma­so­wi Way­ne­’o­wi, że porzu­cił jego i jego matkę

Boże cia­ło” Jan Koma­sa – Daniel i jego kum­pel z poprawczaka 

Wście­kłe psy” reż. Quen­tin Taran­ti­no – spo­ry mafijne

Poznaj­my się jesz­cze raz” reż. Nico­las Bedos – star­sze mał­żeń­stwo, kłót­nia na tle bra­ku nowo­cze­sno­ści i bra­ku dosto­so­wa­nia się do tech­no­lo­gii przez męża

Sami Swoi”- Syl­we­ster Chę­ciń­ski- kłót­nie Paw­la­ka i Kargula

    MUZYKA

    TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA 

Bie­sy” Teatr Dra­ma­tycz­ny – http://teatrdramatyczny.pl/”Biesy” Fio­dor Dosto­jew­ski – wła­ści­wie każ­da roz­mo­wa mię­dzy boha­te­ra­mi, pokoleniami

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)