LITERATURA 

Dzia­dy cz. III” Adam Mic­kie­wicz – wywóz­ka w kibit­kach, mesja­sze, bohaterowie

Lal­ka” Bole­sław Prus – Wokul­ski zesła­ny na Sybe­rię, przy­jaź­nie, sza­cu­nek w spo­łe­czeń­stwie, ale też czer­wo­ne dło­nie, któ­ry­mi gar­dzi­ła Łęcka

Zbrod­nia i kara” Fio­dor Dosto­jew­ski – Rodion odpo­ku­tu­je tam winy, miej­sce wskrzeszenia

Inny świat” Gustaw Her­ling-Gru­dziń­ski – miej­sce cier­pie­nia, okru­cień­stwa, cięż­kiej pra­cy, prze­kra­cza­nia gra­nic psy­chicz­nych i moral­nych (gwał­ty), łagry 

Dok­tor Żywa­go” Boris Paster­nak – okru­cień­stwo władz, ludzie jedzą­cy trupy

    FILM 

    MUZYKA

MALARSTWO

Wigi­lia na Sybe­rii” Jacek Mal­czew­ski – obraz uka­zu­je tęsk­no­tę zesłań­ców za kra­jem i rodzi­na­mi, ponu­ry nastrój, melan­cho­lij­ny, tęsk­no­ta i cier­pie­nie: https://​uplo​ad​.wiki​me​dia​.org/​w​i​k​i​p​e​d​i​a​/​c​o​m​m​o​n​s​/​1​/​1​f​/​M​a​l​c​z​e​w​s​k​i​_​J​a​c​e​k​_​W​i​g​i​l​i​a​_​n​a​_​S​y​b​e​r​i​i​.​jpg

INNE SZTUKI: TEATR, RZEŹBA

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)