LITERATURA

 “Zemsta” Alek­san­der Fre­dro – rodzin Rap­tu­sie­wi­cza to sio­strze­ni­ca Kla­ra, rodzi­na Milcz­ka to syn Wacław – obie żyją w spo­rze sąsiedz­kim o mur graniczny; 

Opo­wieść wigi­lij­na” Char­les Dic­kens – Fred, sio­strze­niec Ebe­ne­ze­ra Scrooge’a, zawsze zapra­sza wuja na świę­ta, ale ten jest zło­śli­wy i odma­wia, bo nie akcep­tu­ję mał­żeń­stwa Fre­da, któ­re zosta­ło zawar­te z miło­ści, a nie dla pie­nię­dzy; rodzi­na Boba Crat­chi­ta jest bied­na, ale bar­dzo się kocha, wszy­scy się wspie­ra­ją i myślą dobrze o innych ludziach; 

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – rodzi­na jest nie­peł­na, są wszy­scy gościn­ni, ale Tade­usz nie ma mamy, ojca nigdy nie poznał, opie­ku­je się nim wuj – Sędzia; Zosia też jest sie­ro­tą – opie­ku­je się nią Teli­me­na; peł­ną rodzi­nę ma przy­jezd­ny Pod­ko­mo­rzy – poja­wia się w Sopli­co­wie z żoną i cór­ka­mi; wszy­scy two­rzą wspól­no­tę i jada­ją wspól­nie posiłki; 

Quo vadis” Hen­ryk Sien­kie­wicz – chrze­ści­ja­nie two­rzą rodzi­nę, są jed­ną wspól­no­tą, wspie­ra­ją się, nie­ste­ty wyda­je ich Chi­lon Chi­lo­ni­des, któ­ry na koniec powie­ści sam ginie śmier­cią męczeń­ską jak chrześcijanie

Syzy­fo­we pra­ce” Ste­fan Żerom­ski – Tomasz Walec­ki “Figa” pocho­dzi z orto­dok­syj­nej kato­lic­kiej rodzi­ny, w domu rzą­dzi mat­ka, chło­pak odre­ago­wu­je w szko­le, gdzie mimo naj­lep­szych wyni­ków w nauce, ma nie­mal naj­gor­szą oce­nę z zacho­wa­nia; mat­ka kon­tro­lu­je jego każ­dy krok, cho­ciaż Figa ma 17 lat, zabie­ra mu książ­ki, któ­re uwa­ża za niestosowne

 “Kamie­nie na sza­niec” Alek­san­der Kamiń­ski – Tade­usz Zawadz­ki (Zoś­ka), Jan Byt­nar (Rudy), Maciej Alek­sy Dawi­dow­ski (Alek) byli dla sie­bie jak rodzi­na; przy­jaź­ni­li się od momen­tu wstą­pie­nia do 23. War­szaw­skiej Dru­ży­ny Har­cer­skiej “Buki”, uczęsz­cza­li razem do Liceum im. Ste­fa­na Bato­re­go w War­sza­wie; wspie­ra­li się, razem przy­go­to­wy­wa­li akcje małe­go sabo­ta­żu, np. wpusz­cza­li gaz do nie­miec­kich restau­ra­cji; byli goto­wi oddać za sie­bie życie. 

Zie­le na kra­te­rze” Mel­chior Wań­ko­wicz – histo­ria rodzi­ny Zofii i Mel­chio­ra Wań­ko­wi­czów oraz ich córek Kry­sty­ny i Mar­ty, któ­re dora­sta­ją w domu peł­nym inspi­ra­cji, któ­ry kształ­tu­je inte­li­gen­cje i nie­tu­zin­ko­wą oso­bo­wość dziew­cząt; nasta­je woj­na, rodzi­na zosta­je roz­dzie­lo­na; Mar­ta (nazy­wa­na w domu Till, San­cho Pan­sa) wyjeż­dża do Szwaj­ca­rii na stu­dia, następ­nie do Sta­nów Zjed­no­czo­nych; Mel­chior jest poszu­ki­wa­ny przez Niem­ców, więc musi opu­ścić ojczy­znę; Kry­sia (nazy­wa­na w domu Pyton, Struś, Don Kichot) pozo­sta­je w War­sza­wie i ginie 6 sierp­nia 1944 r., jej cia­ło nigdy nie zosta­ło odna­le­zio­ne, po woj­nie mat­ka bez­sku­tecz­nie go szu­ka. Jest to opo­wieść o sie­lan­ce dzie­ciń­stwa, któ­ra zosta­je prze­rwa­na przez wybuch dru­giej woj­ny światowej. 

    FILM

Cicha noc” reż. Piotr Doma­lew­ski – świą­tecz­ne rodzin­ne spo­tka­nie, typo­we kłót­nie z tym zwią­za­ne, waśni rodzin­ne i nagle docho­dzi do tra­ge­dii, wycho­dzą na jaw wszyst­kie kłamstwa

Ostat­nia rodzi­na” reż. Jan P. Matu­szyń­ski – trud­no­ści w komu­ni­ka­cji, brak zro­zu­mie­nia swo­ich potrzeb, nie­ła­twe życie z nar­cy­stycz­nym arty­stą, któ­ry wszyst­ko pod­po­rząd­ko­wu­je sztu­ce i nie zwa­ża na emo­cje człon­ków rodziny; 

Bogo­wie” reż. Łukasz Pal­kow­ski – głów­ny boha­ter jest pra­co­ho­li­kiem i zapo­mi­na o  włą­snej rodzi­nie i ich potrzebach; 

    MUZYKA

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)