LITERATURA

Lal­ka” Bole­sław Prus – fał­szy­we, powierz­chow­ne pięk­no Iza­be­li Łęc­kiej, któ­ra wewnątrz jest zepsu­ta jak cała ary­sto­kra­cja; stroi się, ale nie zmie­ni to jej światopoglądu; 

Sone­ty krym­skie” Adam Mic­kie­wicz – zachwyt przy­ro­dą Kry­mu, uka­za­nie pięk­na i potę­gi natu­ry, wobec niej czło­wiek jest mały i nic nie znaczy; 

Tren VIII” Jan Kocha­now­ski – czy­ste pięk­no dziec­ka bez grze­chu, któ­re potra­fi cie­szyć się życiem, jego ener­gia jest piękna

Dzia­dy cz. III” Adam Mic­kie­wicz – wewnętrz­ne pięk­no mat­ki – pani Rol­li­son, któ­ra zro­bi wszyst­ko dla swo­je­go uwie­zio­ne­go przez sena­to­ra syna

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – arka­dyj­skie pięk­no Sopli­co­wa i cudow­na mło­da kobie­ta – Zosia, któ­rą zoba­czy po przy­by­ciu do dwor­ku Tadeusz

Wese­le” Sta­ni­sław Wyspiań­ski – pięk­no wsi, pozor­na fascy­na­cja – chło­po­ma­nia; mia­sto­wi zachwy­ca­ją się wiej­ską pro­sto­tą i natu­rą, myślą, że na wsi nie ma zmar­twień i nie trze­ba pracować 

    FILM

Dyk­ta­tor” reż. Char­lie Cha­plin – głów­ny boha­ter jest sobo­wtó­rem Hitle­ra, ale na koniec fil­mu wygła­sza prze­mo­wę, któ­ra uka­zu­je jego wewnętrz­ne pięk­no i sza­cu­nek do dru­gie­go człowieka

Pół­to­ra­rocz­ny Patryk” reż. Ella Lem­ha­gen – pięk­no w miło­ści rodzi­ca, któ­ry kocha bez­wa­run­ko­wo, mimo że jego dziec­ko go nie sza­nu­je; para gejów adop­tu­je pół­to­ra­rocz­ne­go chłop­ca, ale w wyni­ku pomył­ki sta­ją sie rodzi­ca­mi adop­cyj­ny­mi pięt­na­sto­let­nie­go homofoba

    MUZYKA

    MALARSTWO

Trzy gra­cje” Peter Paul Rubens – uka­za­ne trzy mło­de kobie­ty, któ­re są bogi­nia­mi kobie­ce­go pięk­na, w wizji arty­sty mają one dużo cia­ła, co pod­kre­śla ich kobiecość

INNE SZTUKI: TEATR, RZEŹBA

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)