LITERATURA

Na dom w Czar­no­le­sie” Jan Kocha­now­ski – pod­miot lirycz­ny pro­si Boga, by mógł zawsze tu miesz­kać, bo to jego ojczy­zna, pięk­ny dom wśród natu­ry, przy­ja­ciół, życz­li­wo­ści; niczym raj – motyw arkadyjski. 

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Sopli­co­wo – pięk­ny dom, skrom­ny, ale dostoj­ny, patrio­tycz­ny – zegar kuran­to­wy gra Mazur­ka Dąbrow­skie­go, licz­ne por­tre­ty: Kościusz­ki i Rej­ta­na; dom bie­lo­ny, chro­nio­ny od wia­tru przez przy­ro­dę – drze­wa topo­li; panu­je tu porzą­dek; nie­da­le­ko jest zamek; 

 “Zemsta” Alek­san­der Fre­dro – Rap­tu­sie­wicz i Mil­czek są współ­wła­ści­cie­la­mi zam­ku i mają spór o mur gra­nicz­ny, każ­dy z nich chce go mieć w swo­im posia­da­niu, Rejent go napra­wia, a Cze­śnik nisz­czy jego naprawy; 

Quo vadis” Hen­ryk Sien­kie­wicz – pałac Nero­na, cesa­rza rzym­skie­go, jest pełen bogactw i nie­ustan­nie trwa­ją w nim uczty; jest to miej­sce pijań­stwa i rozpusty; 

Zie­le na kra­te­rze” Mel­chior Wań­ko­wicz – dom rodzin­ny w War­sza­wie, sie­lan­ka, wspól­ne zaba­wy rodzi­ców – Zofii i Mel­chio­ra Wań­ko­wi­czów z cór­ka­mi Kry­sią i Mar­tą; szczę­ście to zosta­nie zbu­rzo­ne przez dru­gą woj­nę świa­to­wą, któ­ra roz­bi­je rodzi­nę, Mar­ta będzie w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Kry­sia zgi­nie, Mel­chior będzie musiał opu­ścić Pol­skę, a Zofia będzie bez­sku­tecz­nie szu­ka­ła zwłok córki. 

    FILM

Loc­ke Key” Net­flix (na pod­sta­wie komik­su) – dom rodzin­ny, pełen tajem­nic i ukry­tych magicz­nych kluczy

    MUZYKA

Szkla­ne domy” Tede – pod­miot lirycz­ny opo­wia­da histo­rię boha­te­ra, któ­re­go samot­nią jest dom. Dom sym­bo­li­zu­je osa­mot­nie­nie, wiel­kie pie­nią­dze, za któ­re został wybu­do­wa­ny, są jedy­nym powo­dem, dla któ­re­go ludzie chcą utrzy­my­wać kon­takt z pro­ta­go­ni­stą. Tytuł pio­sen­ki jest nawią­za­niem do twór­czo­ści Ste­fa­na Żeromskiego. 

Dom” Bita­mi­na – dom to miej­sce, w któ­rym zako­cha­ni będą szczę­śli­wi i  będą się czuć bezpiecznie.

Mar­mur” Taco Hemin­gway- wers “chcę mieć duży dom, pełen cudzych żon”

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)