LITERATURA

 “Zemsta” Alek­san­der Fre­dro – Pap­kin uwa­ża się za naj­mą­drzej­sze­go, naj­bar­dziej oby­te­go w świe­cie i świet­ne­go wojow­ni­ka, a jest jedy­nie tchó­rzem; jest zubo­ża­łym szlach­ci­cem, któ­re­go utrzy­mu­je Cze­śnik, liczy na mał­żeń­stwo z Kla­rą; jest zakła­ma­ny i interesowny; 

Opo­wieść wigi­lij­na” Char­les Dic­kens – Ebe­ne­zer Scro­oge gar­dzi inny­mi ludź­mi, miło­ścią, rela­cja­mi rodzin­ny­mi, nikt nie nauczył go miło­ści i poko­ry, bo obie­cał sobie już w dzie­ciń­stwie, że będzie nie­za­leż­ny finan­so­wo i sam sobie w życiu da radę; 

Quo vadis” Hen­ryk Sien­kie­wicz – Neron uwa­ża się za naj­lep­sze­go arty­stę, doko­nu­je zbrod­ni, by mieć temat lite­rac­ki; jest mega­lo­ma­nem, osta­tecz­nie koń­czy źle – popeł­nia samobójstwo; 

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Stol­nik Horesz­ko podał Jac­ko­wi Sopli­cy czar­ną polew­kę na znak nie­zgo­dy na zarę­czy­ny z jego cór­ką Ewą, bo mimo tego, że wysłu­gi­wał się szlach­tą, to jed­nak nimi gar­dził, jako ary­sto­kra­ta czuł się lepszy; 

Mały Ksią­żę” Anto­ine de Saint-Exu­pe­ry – Miesz­kań­cy nie­któ­rych pla­net, na któ­re tra­fia Mały Ksią­żę – są pysz­ni i dum­ni, Król chce kimś rzą­dzić, a jest samot­ny i tyl­ko on zamiesz­ku­je pla­ne­tę; Próż­ny łak­nie uwiel­bie­nia, ale też jest sam, bo z takim czło­wie­kiem nie moż­na zbu­do­wać rela­cji; Geo­graf uwa­ża, że zjadł wszyst­kie rozu­my i jest naj­mą­drzej­szy na świe­cie, przez co uzur­pu­je sobie pra­wo do pogar­dy wobec innych, jed­nak nigdy nicze­go nie widział na wła­sne oczy, zna świat jedy­nie z książek. 

Arty­sta” Sła­wo­mir Mro­żek – Kogut zgła­sza się do cyr­ku na posa­dę lwa, pra­gnie zostać arty­stą, usi­łu­je zary­czeć, ale dyrek­tor cyr­ku mówi mu, że nada­wał­by się na rolę kogu­ta, jed­nak boha­ter się na to nie zga­dza, duma mu nie pozwa­la przy­jąć tej pro­po­zy­cji, przez to też nie zosta­je akto­rem- jest to przy­kład pychy i zgub­nej ambicji. 

Król Edyp”- Sofo­kles – zbyt duża pycha dopro­wa­dzi­ła go do tragedii

Zbrod­nia i Kara”- Fio­dor Dosto­jew­ski – Rodion Raskol­ni­kow- uwa­żał się za lep­sze­go od innych  i dla­te­go zabił, żeby udo­wod­nić sobie, że jest nadczłowiekiem 

    FILM

Dzień świ­ra” reż. Marek Koter­ski – Adaś nie jest ide­al­ny, ale jest prze­świad­czo­ny o swo­jej wyż­szo­ści, inte­li­gen­cji, oczy­ta­niu i zdol­no­ściach poetyc­kich; praw­da jest taka, że to pełen natręctw czło­wiek bez pasji, któ­ry potra­fi jedy­nie narze­kać i osą­dzać innych

    MUZYKA 

Run to the Hills” Iron Maiden  – pio­sen­ka o tym, jak bia­li ludzie zaję­li ląd rdzen­nych Ame­ry­ka­nów i ich mordowali

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)