LITERATURA

Dzia­dy cz. II” Adam Mic­kie­wicz – zły Pan bła­ga o to, by tra­fić do pie­kła, bo ma już dość cier­pień w czyść­cu, ponie­waż jego ofia­ry prze­mie­ni­ły się w pta­ki: kruk to zbi­ty na śmierć męż­czy­zna, któ­ry posi­lił się jabł­ka­mi z sadu Pana, a sowa to kobie­ta, któ­ra ze swo­im dziec­kiem nie otrzy­ma­ła schro­nie­nia i zamar­z­ła na śmierć; pta­ki zabie­ra­ją mu jedze­nie i cier­pi on z powo­du nie­usta­ją­ce­go głodu; 

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Jacek Sopli­ca wście­kły na Stol­ni­ka Horesz­kę za to, że nie zgo­dził się wydać mu Ewy za żonę, w trak­cie napa­du Moska­li, w peł­nej zło­ści zabi­ja ojca uko­cha­nej; Ger­wa­zy zabi­ja pota­jem­nie majo­ra Płu­ta – jed­ne­go z przy­wód­ców Moskali; 

Bal­la­dy­na” Juliusz Sło­wac­ki – Bal­la­dy­na mor­du­je swo­ją sio­strę Ali­nę, kie­dy ta w kon­kur­sie na męża zdo­by­wa wię­cej malin; póź­niej zabi­ja Gra­lo­na, czy­li ryce­rza, któ­ry miał spraw­dzić jej moral­ność; Grab­ca – zabi­ja go i zabie­ra mu koro­nę Lecha, któ­rą dostał od Gopla­ny i zabi­ja też Pustel­ni­ka, któ­ry domy­śla się, że jest mor­der­czy­nią, zabi­ja tak­że w wal­ce Kir­ko­ra; zabi­ja dla korzy­ści mate­rial­nych i posia­da­nia wła­dzy, chce być jedy­ną królową; 

Quo vadis” Hen­ryk Sien­kie­wicz – Neron pod­pa­lił Rzym, jest mor­der­cą, robi to, żeby mieć inspi­ra­cję literacką; 

Kamie­nie na sza­niec” Alek­san­der Kamiń­ski – Chłop­cy z pod­zie­mia za śmierć Alka i Rude­go odpo­wia­da­ją zemstą i zabi­ja­ją Schult­za i Lan­ge­go, któ­rzy ska­to­wa­li Jana Byt­na­ra (Rude­go);

Zbrod­nia i kara” Fio­dor Dosto­jew­ski – Raskol­ni­kow popeł­nia dwa mor­der­stwa, jego zda­niem w dobrym celu, jed­nak dopro­wa­dza go to do szaleństwa

    FILM

Pia­ni­sta” reż. Roman Polań­ski – uka­zu­je zbrod­nie doko­na­ne pod­czas II woj­ny świa­to­wej, nie­ustan­ne obco­wa­nie ze śmier­cią, zbrod­nia na ludz­ko­ści i kulturze

Upa­dek Gra­ce” reż. Tyler Per­ry – Gra­ce zosta­je oskar­żo­na o zamor­do­wa­nie męża; film sku­pia się na roz­pra­wie sądo­wej i wal­ce mło­dej pani adwo­kat o to, żeby ura­to­wać Gra­ce przed karą śmier­ci – mimo że oskar­żo­na przy­zna­ła się do mor­der­stwa. Naj­więk­szą zbrod­niar­ką oka­że się jed­nak Sara, przy­ja­ciół­ka Gra­ce, któ­ra ją wyko­rzy­sta­ła, tak ja wie­lu innych star­szych ludzi, któ­rych wię­zi­ła w piw­ni­cy i okradała. 

    MUZYKA 

Beds are bur­ning” Mid­ni­ght Oil – pio­sen­ka opo­wia­da o mor­dzie Aborygenów 

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)