LITERATURA

Mak­bet” Wil­liam Szek­spir – zro­bi wszyst­ko, by zdo­być jesz­cze więk­szą wła­dzę; im więk­sze sta­no­wi­sko – tym bar­dziej odcho­dzi od wła­snych zasad; 

Ham­let” Wil­liam Szek­spir – król Ham­let jako mar­twy wład­ca; Klau­diusz – jako wład­ca – oszust, zamor­do­wał bra­ta, by prze­jąć jego tron, nic go nie powstrzy­ma przed zdo­by­ciem tytu­łu; mło­dy Ham­let – przy­szły wład­ca, któ­ry sta­je się mor­der­cą, cho­ciaż jest nie­zdol­ny do czy­nu i rzą­dze­nia ludźmi; 

Król Edyp” Sofo­kles – wład­ca cier­pią­cy z powo­du nie­za­wi­nio­nej winy, fatum – musi odpo­ku­to­wać grze­chy wła­sne­go ojca, tra­ci wie­lu bliskich; 

Na kró­la” Igna­cy Kra­sic­ki– saty­ra pozor­nie wyśmie­wa­ją­ca rzą­dy Sta­ni­sła­wa Augu­sta Ponia­tow­skie­go, jed­no­cze­śnie jed­nak poka­zu­je nie­lo­gicz­ne argu­men­ty sar­ma­tów wyta­cza­ne prze­ciw­ko kró­lo­wi, któ­ry inwe­stu­je w kulturę; 

    FILM

The Crown” – serial Net­flix o kró­lo­wej Elżbiecie; 

Mło­dy papież” – serial HBO o wła­dzy kościel­nej i papiestwie; 

Gra o Tron” – serial HBO na pod­sta­wie serii “Pieśń Lodu i Ognia” o ludziach wal­czą­cych ze sobą m.in. o tron, 

    MUZYKA 

    INNE SZTUKI:     TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA

“Koro­na­cja Napo­le­ona” Jacqu­es Louis-David –