LITERATURA

Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow  – depre­sja Mistrza, któ­ry zała­mał się po tym, jak dzie­ło jego życia, czy­li powieść o Piła­cie zosta­ła skry­ty­ko­wa­na; domnie­ma­ne cho­ro­by psychiczne 

U4: Jules” Caro­le Tre­bor, umie­ra­ją wszy­scy poza tymi, co maja 15 – 18 lat, losy ludzi, jak sobie radzą

    FILM 

Małe kobiet­ki” reż. Gre­ta Ger­wig – Beth jest cho­ra i umie­ra; zara­zi­ła się od dzie­ci, któ­ry­mi się opie­ko­wa­ła; sztu­ka i gra na pia­ni­nie sta­ła się dla niej wyzwoleniem;

Bre­aking Bad” reż. Vin­ce Gil­li­gan – rak płuc pro­ta­go­ni­sty (Wal­te­ra White’a) to moty­wa­cja do zapew­nie­nia sta­bi­li­za­cji swo­jej rodzinie 

    MUZYKA 

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA