LITERATURA

”Momo” Micha­el Ende – Uka­za­ne są róż­ne filo­zo­fie życia, takie jak nie cze­ka­nie na dotar­cie do celu “Jeden krok, jed­no mach­nię­cie mio­tłą”, życie chwi­lą lub opie­ra­nie egzy­sten­cji na oszczędnościach.

    FILM 

    MUZYKA 

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA