LITERATURA

Redu­ta Ordo­na” Adam Mic­kie­wicz – o wal­ce z Moska­la­mi, Ordon jest boha­te­rem, któ­ry się poświę­ca, wysa­dza się wraz z redu­tą, by Moska­le przy oka­zji też zginęli; 

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – poko­na­nie Moska­li w trak­cie zajaz­du na Sopli­co­wo, Ger­wa­zy zabi­ja majo­ra Płu­ta; zabi­cie niedź­wie­dzia, któ­ry wyszedł z matecz­ni­ka – zabi­ja go Ksiądz Robak i dzię­ki temu ratu­je Hra­bie­go i Tade­usza, nie chwa­li się swo­im strza­łem, bo by wyszło na jaw, że jest Jac­kiem Soplicą; 

 “Syzy­fo­we pra­ce” Ste­fan Żerom­ski – u Mar­ci­na Boro­wi­cza, ruso­fi­la zwy­cię­ża patrio­tyzm, wszyst­ko dzię­ki odwa­dze kole­gów z gim­na­zjum i poezji Mickiewicza; 

Kamie­nie na sza­niec” Alek­san­der Kamiń­ski – Chło­pa­kom z 23. War­szaw­skiej Dru­ży­ny Har­cer­skiej – Buki uda­je się prze­pro­wa­dzić akcję pod Arse­na­łem, któ­rej celem było uwol­nie­nie Jana Byt­na­ra (Rude­go), któ­ry był prze­wo­żo­ny w wię­zien­nej karet­ce. Mimo że Jan na sku­tek obra­żeń nie­dłu­go umrze, a Alek został śmier­tel­nie postrze­lo­ny, to akcję moż­na uznać za zwy­cię­ską, ponie­waż umie­ra­li wśród przyjaciół. 

    FILM 

Gra o tron” HBO, wygra­na Daene­rys w wie­lu mia­stach z pana­mi, gdzie uwal­nia­ła nie­wol­ni­ków, prze­gra­na- stra­ci­ła dwa smo­ki, uko­cha­ne­go, przy­ja­cie­la (Jorah) i spa­li­ła całe mia­sto w gnie­wie po tym wszystkim 

    MUZYKA 

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA