Wstęp (wprowadzenie) i kontekst:

Odpo­wie­dzial­ność za czy­ny jest pod­sta­wą wszel­kiej spra­wie­dli­wo­ści. Ludzie potrze­bu­ją wia­ry, że każ­dy czyn zosta­nie odpo­wied­nio roz­li­czo­ny – stąd mię­dzy inny­mi chrze­ści­jań­ski Sąd Osta­tecz­ny doko­ny­wa­ny przez spra­wie­dli­we­go Boga oraz osąd w Hade­sie, na pod­sta­wie któ­re­go dusze grzesz­ni­ków tra­fia­ją do Tar­ta­ru, a dobrych ludzi – na Wyspę Bło­go­sła­wio­nych. Ludzie pono­szą odpo­wie­dzial­ność za czy­ny zarów­no po śmier­ci (tak jak poka­zał to Adam Mic­kie­wicz w II czę­ści „Dzia­dów”), jak i za życia – taka sytu­acja spo­tka­ła Bal­la­dy­nę, boha­ter­kę dra­ma­tu Juliu­sza Sło­wac­kie­go, któ­rą pora­ził piorun. 

Rozwinięcie („Makbet”):

Moral­na odpo­wie­dzial­ność za czy­ny może prze­ja­wiać się w wyrzu­tach sumie­nia, któ­re dopro­wa­dza­ją czło­wie­ka do obłę­du. Nie jest to kara sama w sobie – nale­ży to defi­nio­wać bar­dziej jako wstęp do kary. Etap, w którym...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Mak­be­ta” Wil­lia­ma Szek­spi­ra oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Moral­na odpo­wie­dzial­ność za czy­ny” na pod­sta­wie „Mak­be­ta”.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Makbet”

  8,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Ten temat obowiązuje również na maturze ustnej w 2025!

 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Makbet”

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: