Tag: moralna odpowiedzialność za czyny

Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wstęp (wpro­wa­dze­nie) i kon­tekst: Odpo­wie­dzial­ność za czy­ny jest pod­sta­wą wszel­kiej spra­wie­dli­wo­ści. Ludzie potrze­bu­ją wia­ry, że każ­dy czyn zosta­nie odpo­wied­nio roz­li­czo­ny – stąd mię­dzy inny­mi chrze­ści­jań­ski Sąd Osta­tecz­ny doko­ny­wa­ny przez spra­wie­dli­we­go Boga oraz osąd...