Wstęp (wprowadzenie):

Mity oraz biblij­ne przy­po­wie­ści uka­zu­ją róż­ne przy­kła­dy ludzi, któ­rych postę­po­wa­nie moż­na jed­no­znacz­nie uznać za dobre lub złe. Te pro­ste histo­rie zosta­ły napi­sa­ne po to, aby wska­zać ludziom wła­ści­wą dro­gę postę­po­wa­nia. Co jed­nak nie­zwy­kle istot­ne, w lite­ra­tu­rze nie tyl­ko poja­wia­ją się przy­kła­dy dobra i zła, lecz tak­że przy­kła­dy róż­nych spo­so­bów wal­ki z grze­chem (moral­nym upad­kiem), któ­re rów­nież peł­nią funk­cję dydak­tycz­ną Moż­na wyróż­nić dwie meto­dy zwal­cza­nia zła: rady­kal­ną (tę, któ­rą cecho­wał się mię­dzy inny­mi sta­ro­te­sta­men­to­wy Bóg) oraz empa­tycz­ną (nawra­ca­nie grzesz­ni­ków poprzez potę­pie­nie ich grze­chu, a nie ich samych).

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 7 zagad­nień ze “Zbrod­ni i kary” Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu “Jakie są spo­so­by wal­ki ze złem i moral­nym upad­kiem czło­wie­ka?” na pod­sta­wie “Zbrod­ni i kary”.