Wstęp (wprowadzenie):

Natu­ra ludz­ka to wszyst­ko to, co w czło­wie­ku instynk­tow­ne – jest to zbiór zacho­wań głę­bo­ko zako­rze­nio­nych w czło­wie­ku, któ­re są nie­za­leż­ne od cech naby­tych w trak­cie socja­li­za­cji. Jed­nym z naj­waż­niej­szych zagad­nień doty­czą­cych natu­ry ludz­kiej jest pyta­nie o to, do cze­go jest zdol­ny czło­wiek. Pisa­rze róż­nych epok od zawsze zasta­na­wia­li się, czy ist­nie­je gra­ni­ca, któ­rej ludzie nie potra­fią prze­kro­czyć. Sofo­kles w „Anty­go­nie” uka­zał boha­ter­kę, któ­ra była w sta­nie zła­mać nakaz kró­la i nara­zić się na utra­tę życia, aby pocho­wać swo­je­go bra­ta Poli­nej­ke­sa (czy­li docho­wać pra­wa boskie­go). Bóg w Sta­rym Testa­men­cie pod wpły­wem Sza­ta­na wysta­wił Hio­ba na pró­bę, pozba­wił go dzie­ci, mająt­ku i zdro­wia, aby spraw­dzić, czy ten wyrzek­nie się wia­ry w Stwór­cę. Istot­nym pyta­niem doty­czą­cym natu­ry ludz­kiej jest więc nie tyl­ko to, ile czło­wiek jest w sta­nie poświę­cić, lecz tak­że, w jakim celu to robi.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 7 zagad­nień ze “Zbrod­ni i kary” Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu “Cze­go moż­na dowie­dzieć się o natu­rze ludz­kiej z lite­ra­tu­ry?” na pod­sta­wie “Zbrod­ni i kary”.