Wstęp (wprowadzenie):

Cywi­li­za­cja euro­pej­ska od zawsze była patriar­chal­ną struk­tu­rą, w któ­rej nad­rzęd­ną rolę odgry­wa­li męż­czyź­ni, nato­miast kobie­ty mia­ły za zada­nie strzec domo­we­go ogni­ska. Los kobiet uza­leż­nio­ny był od męż­czyzn, o czym świad­czy, cho­ciaż­by, daw­na zasa­da two­rze­nia nazwisk w języ­ku pol­skim (od nazwi­ska wła­ści­we­go, tj. męskie­go, two­rzo­no nazwi­sko kobie­ty, któ­re wska­zy­wa­ło rów­nież na jej stan cywil­ny – żona męż­czy­zny o nazwi­sku Kowal­czyk tra­dy­cyj­nie nosi­ła nazwi­sko Kowal­czy­ko­wa, nato­miast jego nie­za­męż­na cór­ka – Kowal­czy­ków­na). Dopie­ro XX wiek przy­niósł zmia­ny w sytu­acjach kobiet, m.in. nada­nie praw wybor­czych czy moż­li­wość podej­mo­wa­nia pra­cy. W lite­ra­tu­rze jed­nak nie zawsze kobie­ta ucho­dzi­ła za tło dla męż­czyzn. Moż­na wręcz poku­sić się o stwier­dze­nie, że lite­ra­tu­ra to dzie­dzi­na, któ­ra znacz­nie wcze­śniej nada­ła kobie­tom sprawczość.

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kich 7 zagad­nień ze “Zbrod­ni i kary” Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu “Lite­rac­kie por­tre­ty kobiet” na pod­sta­wie “Zbrod­ni i kary”.