LITERATURA:

    FILM

Chil­ling Adven­tu­res of Sabri­na” – serial Net­flix o przy­go­dach mło­dej wiedź­my, będą­cej cór­ką Szatana

Spi­ri­ted away” stu­dio ghi­bli – wypra­wa mło­dej dziew­czyn­ki w magicz­ny świat, gdzie musi się udać w dłu­gą wypra­wę, aby ura­to­wać swo­ich rodziców

    MUZYKA 

    TEATR 

Przy­bo­ry i Wasow­skie­go – Dom Wyobraźni”Krakowski teatr Sce­na Stu – Dom Wyobraź­ni umoż­li­wia obco­wa­nie z pięk­nem, ze sztu­ką wyso­ką. Miej­sce na sur­re­ali­stycz­ne roz­mo­wy, pio­sen­ki, to chęć zacza­ro­wa­nia zarów­no same­go sie­bie jak i ota­cza­ją­cy wokół świat. Ci, któ­rzy zosta­li tu na dłu­żej, boją się z nie­go wyjść, bo stop­nio­wo sami prze­ista­cza­ją się w zbiór cyta­tów i powi­do­ków, czę­sto zatra­ca­ją wła­sną toż­sa­mość i potra­fią poro­zu­mie­wać się jedy­nie języ­kiem sztu­ki. W Dom Wyobraź­ni moż­na wro­snąć i stać się jego czę­ścią, jak rzeź­bio­ne kolum­ny i pokry­te kurzem kur­ty­ny. Cały dom jest magicz­ny a jego wła­ści­wo­ści niewyjaśnione.

INNE SZTUKI: MALARSTWO, RZEŹBA