LITERATURA

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Jacek Sopli­ca prze­mie­nia się w Księ­dza Roba­ka, był typo­wym szlach­ci­cem, awan­tur­ni­kiem, duszą towa­rzy­stwa, pija­kiem; prze­mie­nia się w mni­cha, bo chce odpo­ku­to­wać za życia swo­je grze­chy: zabi­cie Stol­ni­ka, dopro­wa­dze­nie do śmier­ci mat­ki Tade­usza i odda­nie swo­je­go syna pod opie­kę brata; 

Bal­la­dy­na” Juliusz Sło­wac­ki – z wiej­skiej dziew­czy­ny Bal­la­dy­na zamie­nia się w okrut­ną i żąd­ną wła­dzy zabójczynię; 

Opo­wieść wigi­lij­na” Char­les Dic­kens – Ebe­ne­zer Scro­oge ze zło­śli­we­go star­ca dzię­ki wizy­cie i nauce trzech duchów zamie­nił się w dobro­dusz­ne­go i chęt­ne­go do pomo­cy czło­wie­ka, dał Crat­chi­to­wi pod­wyż­kę; zro­zu­miał, że pie­nią­dze nie są naj­waż­niej­sze i zamiast je gro­ma­dzić, może dzię­ki nim komuś pomóc; 

Quo vadis” Hen­ryk Sien­kie­wicz – Marek Wini­cjusz zmie­nia się dla uko­cha­nej Ligii i przyj­mu­je wia­rę chrze­ści­jań­ską, gdyż jest to jej wia­ra; Chi­lon Chi­lo­ni­des zaczy­na jako bied­ny filo­zof, jest opła­ca­ny przez Wini­cju­sza, by odnaj­dy­wał chrze­ści­jan, następ­nie Chi­lon sta­je się zdraj­cą, a gdy widzi giną­cych męczeń­ską śmier­cią chrze­ści­jan – obra­ża Nero­na publicz­nie mat­ko­bój­cą i pod­pa­la­czem i sam umie­ra jako męczen­nik; Petro­niusz z dorad­cy ceza­ra w spra­wach sztu­ki i dobre­go sma­ku, wychwa­la jego dzie­ła, ale popa­da w jego nie­ła­skę, bo wyra­ża szcze­re zda­nie na temat Nerona; 

 „Syzy­fo­we pra­ce” Ste­fan Żerom­ski – Mar­cin Boro­wicz bra­ta się z nauczy­cie­la­mi, pro­wa­dzi kół­ko lite­ra­tu­ry rosyj­skiej, jest ruso­fi­lem, aż do momen­tu prze­czy­ta­nia “Redu­ty Ordo­na” Ada­ma Mic­kie­wi­cza przez Ber­nar­da Zygie­ra; zaczy­na uczęsz­czać na taj­ne kół­ka u Gon­ta­li, któ­re współ­two­rzy z kum­pla­mi z gim­na­zjum w Kle­ry­ko­wie; sprze­ci­wia się rusy­fi­ka­cji i sta­je się pol­skim patriotą. 

Mały Ksią­żę” Anto­ine de Saint-Exu­pe­ry – Pilot dzię­ki spo­tka­niu z Księ­ciem odkry­wa znów w sobie dziec­ko i wraż­li­wość, sta­je się tym, kim był wie­le lat temu; zacho­dzi w nim prze­mia­na z doro­słe­go, któ­ry nie­ustan­nie wyko­nu­je obo­wiąz­ki i nie ma chwi­li, by pomy­śleć, kim jest w czło­wie­ka, któ­ry doce­nia przy­jaźń, miłość, dba o kon­tak­ty z bliskimi. 

Mak­bet” Wil­liam Szek­spir – począt­ko­wy nie­win­ny wład­ca, po prze­po­wied­niach i mani­pu­la­cjach żony ujaw­nia swo­ją złą natu­rę, to degra­da­cja czło­wie­ka, żądza władzy 

    FILM 

Shrek”  – Fio­na z nor­mal­nej kobie­ty zmie­nia się w ogra, by móc być ze swo­im uko­cha­nym i też dla­te­go, że zni­ka czar rzu­co­ny przez wiedź­mę, teraz jest taka, jaką ją ktoś kocha

Skok przez płot” – szop R.J. prze­cho­dzi prze­mia­nę z ego­isty, na postać trosz­czą­cą się o swo­ich przyjaciół

Min­dhun­ter” – serial Net­flix, Hol­den Ford na począt­ku jest pokor­nym uczniem w wydzia­le kry­mi­na­li­sty­ki, ale po roz­mo­wach z mor­der­ca­mi zysku­je na pew­no­ści sie­bie, sta­je się dum­ny i pysz­ny, ma wra­że­nie, że wie wszyst­ko i wte­dy wła­śnie popeł­nia błędy 

Wiedź­min” – serial HBO – Jene­fer typo­wa prze­mia­na z brzyd­kiej dziew­czy­ny w pięk­ną cza­row­ni­cę, dla uro­dy i mocy musia­ła poświe­cić swo­ją płodność 

    MUZYKA 

PRO8L3M – prze­mia­ny ustro­jo­we w Pol­sce, dora­sta­nie w latach ‘90; zaba­wy na trzepaku

    TEATR 

Edu­ka­cja Rity” Teatr 6. Pię­tro – Mło­da fry­zjer­ka z nie­za­moż­nej rodzi­ny marzy o wyrwa­niu się do lep­sze­go świa­ta i dla­te­go zosta­je stu­dent­ką uni­wer­sy­te­tu otwar­te­go. Tam tra­fia na nad­uży­wa­ją­ce­go alko­ho­lu, doświad­czo­ne­go pro­fe­so­ra lite­ra­tu­ry. Jest peł­na mło­dzień­czej otwar­to­ści, on jest zgorzk­nia­łym poetą. Spo­tka­nie zmie­nia ich oboje.

    INNE SZTUKI: MALARSTWO, RZEŹBA

Skąd przy­szli­śmy? Kim jeste­śmy? Dokąd idzie­my?” Paul Gaugin -