LITERATURA

Inny świat” Gustaw Her­ling Gru­dziń­ski – ludzie są sobie win­ni, postę­pu­ją nie­mo­ral­nie, ale woj­na nie uspra­wie­dli­wia takie­go zacho­wa­nia; upa­dek moral­no­ści, nie ma już odwrotu;

Pro­szę pań­stwa do gazu” Tade­usz Borow­ski – odczło­wie­cze­nie, nie­mo­ral­ne zacho­wa­nie mat­ki, któ­ra aby prze­trwać, wypar­ła się swo­je­go dziecka;

Latar­nik” Hen­ryk Sien­kie­wicz – klę­ską dla Ska­wiń­skie­go oka­za­ło się nie­wy­peł­nie­nie obo­wiąz­ków, nie zapa­lił latar­ni, sta­tek się roz­bił, a jego zwol­ni­li z wyma­rzo­nej i w koń­cu spo­koj­nej posady;

Gra­ni­ca” Zofia Nał­kow­ska – Zenon Ziem­bie­wicz nie­ustan­nie prze­kra­cza gra­ni­ce swo­jej moral­no­ści, gar­dzi miło­ścią i poświę­ce­niem kobiet, sta­je się jak wła­sny ojciec – kto uro­dził się w Bole­bo­rzy, nigdy z niej nie wyj­dzie – odtwa­rza sche­ma­ty, któ­rych nie­na­wi­dził; osta­tecz­nie pono­si klę­skę, gdy idąc na ugo­dę, pod­pi­su­je roz­kaz stłu­mie­nia straj­ku robot­ni­cze­go, zosta­je uzna­ny za win­ne­go mor­derstw na uli­cach; do jego gabi­ne­tu pre­zy­den­ta mia­sta wej­dzie Justy­na, któ­rą wcze­śniej namó­wił do abor­cji, pole­je mu twarz kwa­sem, Zenon popeł­ni samobójstwo;

    FILM 

Czar­no­byl” – serial HBO odtwa­rza­ją­cy wyda­rze­nia tuż przed lub w trak­cie i po wybu­chu elek­trow­ni ato­mo­wej w Czar­no­by­lu w 1986 r. 

Zanim się poja­wi­łeś” reż. Thea Shar­rock – mło­dy chło­pak, któ­ry dotąd żył aktyw­nie, uległ wypad­ko­wi i został spa­ra­li­żo­wa­ny; jego opie­kun­ka sta­ra się nauczyć go rado­ści życia, jed­nak męż­czy­zna nie jest w sta­nie znieść takiej klę­ski i doko­nu­je eutanazji;

Jojo Rab­bit” reż. Taika Waiti­ti – klę­ską życio­wą dla głów­ne­go boha­te­ra – zwa­ne­go Kró­li­kiem – jest to, że w jako mło­dy nazi­sta nie­na­wi­dzi Żydów, a oka­zu­je się, ze jego wła­sna mat­ka ukry­wa Żydów­kę w domu, na doda­tek zosta­je za to wyda­ny na nią wyrok; chło­piec musi odna­leźć się w nowej rzeczywistości

    MUZYKA 

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA