LITERATURA

Ludzie bez­dom­ni” Ste­fan Żerom­ski – poże­gna­nie Toma­sza Judy­ma z Joan­ną Pod­bo­row­ską – jego uko­cha­ną, odby­wa się przy roz­dar­tej sośnie, któ­ra ma uosa­biać dyle­mat Toma­sza; wybie­ra on pra­cę leka­rza i odrzu­ca pry­wat­ne szczęście

Tre­ny” Jan Kocha­now­ski – a dokład­nie “Tren XIX” sta­je się poże­gna­niem z dziec­kiem, wyra­zem prze­pra­co­wa­nej żało­by i pogo­dze­nia się z losem, że zarów­no dobro i smu­tek przy­cho­dzi od Boga

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – Tade­usz wyru­sza na bitwę, Teli­me­na odwie­dza go w nocy i pro­si, by zabrał ją ze sobą; Tade­usz odrzu­ca jej miłość i pro­po­nu­je kochać się, ale na odle­głość; Zosia daje Tade­uszo­wi w ramach wspar­cia pod­czas bitwy – por­tret św. Geno­we­fy. Jed­no­cze­śnie Mic­kie­wicz pisze epo­pe­ję, by poże­gnać kul­tu­rę szlachecką. 

Lau­ra i Filon” Fran­ci­szek Kar­piń­ski – Lau­ra i Filon każ­dej nocy roman­su­ją pod jawo­rem, pew­ne­go razu Filon nie poja­wia się w umó­wio­nym miej­scu, Lau­ra na nie­go zło­rze­czy i zakła­da, że ten zdra­dza ją z Deoty­mą; Filon wycho­dzi z krza­ków, gdzie chciał zro­bić nie­spo­dzian­kę Lau­rze, teraz musi ją prze­pra­szać, za to, że się zde­ner­wo­wa­ła, zapew­nia ją o swo­jej miło­ści. Żegna­ją się, ponie­waż nad­cho­dzi świt i mat­ka Lau­ry może odkryć, że ta wymknę­ła się z domu. Lau­ra wyba­czy­ła Filo­no­wi i zapew­nia­ła go o uczu­ciu, ale na poże­gna­nie i tak popro­si­ła księ­życ, że gdy­by Filon chciał ją zdra­dzić, to niech księ­życ zrzu­ci na nie­go nieszczęście. 

Poże­gna­nie z Marią” Tade­usz Borow­ski – opis wese­la, któ­re odby­wa się taj­nie, nie­ste­ty para zosta­je roz­dzie­lo­na przez łapan­kę, Tade­usz nie zdą­żył poże­gnać się z Marią, mogli jedy­nie z dale­ka zoba­czyć swo­je twarze

Cier­pie­nia mło­de­go Wer­te­ra” Johann Wol­fgang Goethe – Wer­ter pisze list poże­gnal­ny przed samo­bój­stwem, jed­nak nie poże­gnał się przed śmier­cią z ludź­mi, a jedy­nie z nadzie­ją, że będzie umieć być szczęśliwy

    FILM 

Tam­te dni, tam­te noce” reż. Luca Guada­gni­no – Elio i Oli­vier mają romans, ale Oli­vier opusz­cza waka­cyj­ny dom, romans się kończy

Zanim się poja­wi­łeś” reż. Thea Shar­rock – opie­kun­ka uczy mło­de­go spa­ra­li­żo­wa­ne­go czło­wie­ka rado­ści życia, ale on pod­da­je się euta­na­zji – nie poże­gnał się z nią, nie widział nadziei na życie jako nie­peł­no­spraw­ny, wcze­śniej był aktyw­nym czło­wie­kiem, nie chciał niko­go obciążać 

    MUZYKA 

Od daw­na już wiem” Kor­tez – poże­gna­nie z oso­bą, któ­ra już go nie kocha, lecz on sam coś do niej czu­je, jed­nak wie, że nie może jej zatrzymać

Dobry moment” Kor­tez – trud­ne poże­gna­nie, wybór mniej­sze­go zła, odej­ście od uko­cha­nej oso­by, aby jej nie ranić 

Poże­gna­nie z baj­ką” – Zdzi­sła­wa Sośnic­ka, baj­ka repre­zen­tu­je dzie­ciń­stwo, któ­re się skoń­czy­ło i z któ­rym już odbior­cą się poże­gnał, zosta­wił baj­ko­wy świat za sobą. Nadal, baj­kę może zna­leźć w swo­ich wspomnieniach. 

Time to say good­bye”- poże­gna­nie sta­re­go życia na rzecz nowe­go wraz z uko­cha­ną osobą

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA