LITERATURA

Buszu­ją­cy w zbo­żu”- J. D. Salin­ger- Hol­den Caul­field głów­ny boha­ter nie akcep­tu­je hie­rar­chii w ame­ry­kań­skiej szko­le. Z powo­du inno­ści opusz­cza szko­łę oraz dom. W tym przy­pad­ku inność nie doty­ka sfe­ry uczuć

Giaur” G.G. Byron- głów­ny boha­ter jest chrze­ści­ja­ni­nem wokół wyznaw­ców Islamu

    FILM 

All I Want” – tele­dysk uka­zu­ją­cy odmien­ność głów­ne­go boha­te­ra od resz­ty, brak przy­na­leż­no­ści do gru­py (w tym wypad­ku ludzie z pracy)

    MUZYKA 

    TEATR 

Dziw­ny przy­pa­dek psa noc­ną porą” Teatr Dra­ma­tycz­ny – Głów­nym boha­te­rem jest auty­stycz­ny chło­pak, któ­re­go oto­cze­nie trak­tu­je bar­dzo powierz­chow­nie. Został oskar­żo­ny o zabi­cie psa sąsiad­ki i posta­no­wił sam zna­leźć win­ne­go. W trak­cie śledz­twa, odkry­wa nie­wy­god­ne tajem­ni­ce rodzin­ne i choć nigdy wcze­śniej nie opu­ścił samo­dziel­nie wła­snej uli­cy, wyru­sza w eks­cy­tu­ją­cą wypra­wę do Lon­dy­nu – prze­ła­mu­je wła­sne ograniczenia. 

INNE SZTUKI: MALARSTWO, RZEŹBA