LITERATURA

Fer­dy­dur­ke” Witold Gom­bro­wicz – gęby, (narzu­ca­nie formy) 

    FILM 

Maska”reż. Chuck Rus­sell – każ­dy ma gębę i codzien­nie kogoś uda­je, dosto­so­wu­je się do innych ludzi, ale ta maska z fil­mu, któ­rą zakła­da Stan­ley Ipkiss (zna­lazł ją w rze­ce) uwy­dat­nia żądze, popę­dy, boha­ter był nud­nym urzęd­ni­kiem ban­ko­wym, a z maską czu­je się potęż­ny, zna swo­ją war­tość i jest naj­lep­szą wer­sją siebie. 

    MUZYKA 

    TEATR 

Bal mane­ki­nów” Och-teatr – Zde­ma­sko­wa­nie poli­tycz­nej intry­gi, afe­ry korup­cyj­nej, poja­wia­ją­cej się pod­czas balu prze­my­słu samo­cho­do­we­go, na któ­ry głów­ny boha­ter – mane­kin – wybie­ra się pod posta­cią posła. Uczest­ni­cy to nie tyl­ko opły­wa­ją­cy w dostat­ki kapi­ta­li­ści, lecz tak­że “rze­ko­mi prze­ciw­ni­cy” (dzia­ła­cze robot­ni­czy): https://​ochte​atr​.com​.pl/​e​v​e​n​t​-​d​a​t​a​/​3​4​3​2​/​b​a​l​-​m​a​n​e​k​i​now

    MUSICAL

Upiór w ope­rze” musi­cal z muzy­ką Andrew Lloyd Web­be­ra, tytu­ło­wy boha­ter ma zde­for­mo­wa­ną twarz, któ­rą zakry­wa maską, poja­wia się też wątek maska­ra­dy, w któ­rej sam Upiór poja­wia się publicz­nie, jako że jego maska nie wyróż­nia się z tłumu 

INNE SZTUKI: MALARSTWO, RZEŹBA,