LITERATURA

Nad Nie­mnem” Eli­za Orzesz­ko­wa – Teo­fil jest morfinistą; 

Moral­ność pani Dul­skiej” Gabrie­la Zapol­ska– mąż palą­cy cyga­ra, żona mu je wydzie­la, Zbysz­ko – nad­uży­wa alko­ho­lu, cho­dzi codzien­nie do barów, korzy­sta też z usług kokot (pro­sty­tu­tek); 

My dzie­ci z dwor­ca ZOO” (też film) – pro­sty­tu­cja i hero­ina; samot­ne dzie­ci, któ­re bar­dzo cier­pią w świe­cie nar­ko­ty­ków, z któ­re­go nie potra­fią wyjść

Pod moc­nym anio­łem” Jerzy Pilch – uza­leż­nie­nie od alko­ho­lu i codzien­ne zma­ga­nia, sprze­da­wa­nie pral­ki, by było za co pić; w momen­tach osła­bie­nia nało­gu – kupo­wa­nie kolej­nej; krzyw­dze­nie kobiet

Hero­ina” Tomasz Pią­tek – boha­ter opi­su­je, jak przy­jem­ny jest świat po hero­inie, że ma cie­pło, któ­re chce dawać innym, pod koniec zacie­ra się toż­sa­mość boha­te­ra z hero­iną, któ­ra przej­mu­je narracje

    FILM

Żół­ty sza­lik” reż. Janusz Mor­gen­stern – boha­ter jest alko­ho­li­kiem; krzyw­dzi swo­ją mat­kę i dzie­ci – oni się o nie­go mar­twią, gdy pije – ma zawsze na sobie żół­ty szalik;

Requ­iem dla snu” reż. Dar­ren Aro­no­fsky – boha­te­ro­wie uza­leż­nie­nie od narkotyków; 

Mój pięk­ny syn” reż. Felix Van Gro­enin­gen – pro­blem uza­leż­nie­nia od nar­ko­ty­ków i cier­pie­nie rodziców; 

    MUZYKA 

Pato­in­te­li­gen­cja” Mata – o mło­dzie­ży z war­szaw­skich reno­mo­wa­nych szkół, któ­ra zmniej­sza poziom stre­su zwią­za­ne­go z wyma­ga­ną od nich dosko­na­ło­ścią, pre­sją spo­łecz­na i rodzin­ną ‑odby­wa się to dzię­ki używkom. 

Milion dłu­gu” Bia­łas – treść utwo­ru to zwie­rze­nia rape­ra na temat swo­je­go uza­leż­nie­nia od alko­ho­lu i nar­ko­ty­ków oraz opis wal­ki z nimi

Rehab” Bia­łas – opis dnia z życia czło­wie­ka uza­leż­nio­ne­go od alko­ho­lu i narkotyków

Życie ćpu­na” Bia­łas – “Jeśli jesz­cze raz mło­dy się­gniesz po mefy sama­rę, Wiedz, że życie ćpu­na jest tak krót­kie jak ten kawa­łek” – osiem­na­sto­se­kun­do­wy utwór, tekst mówi sam za siebie

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA