LITERATURA

Ską­piec” Molier – Har­pa­gon – ojciec uza­leż­nia finan­so­wo swo­ją rodzinę;

Moral­ność pani Dul­skiej”  Gabrie­la Zapol­ska – Dul­ska prze­sad­nie oszczę­dza, wydzie­la mężo­wi pie­nią­dze na cyga­ra; pro­po­nu­ją zapła­ce­nie poko­jów­ce za znik­nię­cie lub usu­nię­cie ciąży

Gra­ni­ca” Zofia Nał­kow­ska – Zenon Ziem­bie­wicz pro­po­nu­je Justy­nie pie­nią­dze na aborcję

Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – wątek obcej walu­ty – dola­rów, któ­re nagle poja­wia­ły się w róż­nych miesz­ka­niach prze­kup­nych; deszcz bank­no­tów w teatrze

Żona mod­na” Igna­cy Kra­sic­ki – saty­ra o kobie­cie, któ­ra czy­ta roman­se i cią­gle się stroi, jest ego­ist­ką, nie myśli o potrze­bach męża Pio­tra, przy­zwy­cza­jo­na do życia w mie­ście, jest roz­rzut­na, dopro­wa­dza go do ruiny finansowej; 

Opo­wieść wigi­lij­na” Char­les Dic­kens – Ebe­ne­zer Scro­oge w pie­nią­dzach widzi jedy­ną war­tość, nie sza­nu­je świąt i rela­cji rodzin­nych, każe swo­je­mu pra­cow­ni­ko­wi Crat­chi­to­wi pra­co­wać nawet w święta; 

    FILM

Wese­le” reż. Woj­ciech Sma­rzow­ski – ojciec sprze­da­je swo­ją cór­kę, wszyst­ko jest inte­re­sem, na koniec tra­ci mają­tek i wszyst­kich bliskich

    MUZYKA

Mamo­na” Repu­bli­ka – ludzie zro­bią wszyst­ko dla pieniędzy

Żądza pie­nią­dza” Maanam – ludzie chcą pieniędzy

Koło for­tu­ny” PRO8BL3M – 

Nigdy ponad stan” Kękę – bez sen­su chwa­lić się pie­niędz­mi, trze­ba zabez­pie­czyć sie­bie i swo­ją rodzi­nę na przyszłość

 “Vanil­la­hajs” Tede – Album,  autor tek­stów (Jacek Gra­niec­ki) uwa­ża pie­nią­dze jako wyznacz­nik suk­ce­su, speł­nie­nie marzeń, co wię­cej na albu­mie tym moż­na zauwa­żyć wie­le cie­ka­wych słów, któ­re ozna­cza­ją pie­nią­dze – mar­twe ziom­ki, hajs etc.)

    MUSICAL

Kin­ky Boots” Teatr Dra­ma­tycz­ny  – upa­dła fabry­ka butów, szy­ku­ją się zwol­nie­nia, by ura­to­wać rodzin­ny biz­nes Char­lie wraz z Lolą (drag) wymy­śla, że zmie­nią tar­get i będą pro­du­ko­wać buty dla drag queen http://​teatr​dra​ma​tycz​ny​.pl/​k​i​n​k​y​-​b​o​ots

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)