LITERATURA

Dzia­dy cz. II” Adam Mic­kie­wicz – obrzęd dzia­dów w noc Zadu­szek, pole­ga na modli­twie za dusze, któ­re prze­by­wa­ją w czyść­cu; daje się im tak­że ziar­na, róż­ne poży­wie­nie; obrzęd pro­wa­dzi Guślarz na tere­nie cmen­ta­rza, w kapli­cy, na tere­nie Litwy; 

Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – tra­dy­cje szla­chec­kie: tań­cze­nie polo­ne­za, grzy­bo­bra­nia, polo­wa­nia na dużą zwie­rzy­nę, dzwo­nie­nie na kola­cję, spa­ce­ry w kolej­no­ści – naj­pierw kobie­ty, póź­niej goście i naj­star­si, na koń­cu mło­dzież; kolej­ność przy sto­le – usłu­gu­je się naj­pierw gościom i naj­star­szym; licz­ne uczty; 

Opo­wieść wigi­lij­na” Char­les Dic­kens – pod­czas Boże­go Naro­dze­nia wszy­scy cie­szą się wspól­nie spę­dzo­ny­mi cza­sem i posił­kiem, lecz Ebe­ne­zer Scro­oge nie­na­wi­dzi świąt, od dziec­ka spę­dza je samot­nie, nie ma sza­cun­ku do tra­dy­cji; odwie­dza­ją go w ten magicz­ny czas trzy duchy, któ­re spra­wią, że zmie­ni on swo­ją posta­wę i sta­nie się lep­szym czło­wie­kiem, co jest niczym wigi­lij­ny cud

    FILM 

    MUZYKA 

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA