LITERATURA

Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – licz­ne dono­sy do władz po to, by wyja­wić ludz­ką chci­wość, albo ode­brać komuś jego miesz­ka­nie komunalne; 

”Świ­te­zian­ka” Adam Mic­kie­wicz – strze­lec w borze mimo tego, że obie­cał pani Świ­te­zi wier­ność, to ją zdra­dza, przez co spo­ty­ka go kara; 

”Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – zamek jest w posia­da­niu Sopli­ców zamiast Horesz­ków w wyni­ku kon­fe­de­ra­cji tar­go­wic­kiej, czy­li 20 lat temu mie­li kon­tak­ty z zabor­cą i dzię­ki temu otrzy­ma­li zie­mię ary­sto­kra­cji, co dzi­siaj dla tych patrio­tów powin­no być pla­mą na honorze; 

Quo vadis” Hen­ryk Sien­kie­wicz – Chi­lon zdra­dza chrze­ści­jan, dono­si na nich Nero­no­wi i przez to sta­je się boga­ty, a chrze­ści­ja­nie są umiesz­cze­ni w więzieniach;

    FILM 

    MUZYKA 

    MALARSTWO

”Wie­sza­nie Zdraj­ców” Jan Piotr Nor­blin – obraz Tar­go­wi­cy: https://​ocdn​.eu/​p​u​l​s​c​m​s​-​t​r​a​n​s​f​o​r​m​s​/​1​/​i​O​H​k​t​k​q​T​U​R​B​X​y​8​4​Y​j​d​l​N​D​F​i​Y​z​A​y​M​T​J​j​N​2​J​i​O​D​h​h​Y​z​N​h​Z​m​I​1​Y​T​I​3​M​m​M​z​O​S​5​q​c​G​V​n​k​p​U​D​A​E​f​N​B​_​j​N​B​H​y​T​B​c​0​B​p​M​0​BLA

INNE SZTUKI: TEATR, RZEŹBA