LITERATURA

”Pan Tade­usz” Adam Mic­kie­wicz – spór o zamek, któ­ry zamiast nale­żeć do Horesz­ków, jest w posia­da­niu Sopli­ców, Pod­ko­mo­rzy ma zada­nie roz­wią­zać ten spór, ale osta­tecz­nie Hra­bia z Dobrzyń­ski i Ger­wa­zym orga­ni­zu­je zajazd na Sopli­co­wo i sam odbie­ra wła­sność, całość koń­czy się pogo­dze­niem rodów przez ślub Tade­usza i Zosi; 

 “Zemsta” Alek­san­der Fre­dro – Cze­śnik Rap­tu­sie­wicz i Rejent Mil­czek mają spór o mur gra­nicz­ny w zam­ku, któ­ry współdzielą; 


Mały Ksią­żę” Anto­ine de Saint-Exu­pe­ry – Mały Ksią­żę pokłó­cił się z Różą, ponie­waż nie­ustan­nie cze­goś od nie­go wyma­ga­ła, a nic nie dawa­ła od sie­bie, posta­no­wił ją więc zatem opu­ścić, wyru­szył w rocz­ną przy­go­dę i dopie­ro w trak­cie niej zro­zu­miał, że popeł­nił błąd, dostrzegł jej moty­wa­cję i posta­no­wił za pomo­cą Żmii wró­cić na pla­ne­tę B‑612, gdzie zosta­wił bez­bron­ną Różę.

    FILM 

    MUZYKA 

INNE SZTUKI: TEATR, MALARSTWO, RZEŹBA