Utwór „Pieśń o Rolan­dzie” poja­wia się w dwóch pyta­niach z puli jaw­nej na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go. Szan­sa wylo­so­wa­nia tej lek­tu­ry jest więc nie­wiel­ka (mniej niż 1%), mimo to war­to jed­nak przy­go­to­wać się, ponie­waż pyta­nia o śre­dnio­wiecz­ny etos rycer­ski i wzór ryce­rza ide­al­ne­go mogą być pomoc­ne przy opra­co­wa­niu innych zagad­nień. Poni­żej znaj­dziesz opra­co­wa­nia pytań jaw­nych doty­czą­cych „Pie­śni o Rolan­dzie” z listy na 2024 i 2025 oraz pyta­nia z poprzed­nich lat.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Pieśń o Rolandzie”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Pieśń o Rolandzie”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne