Chcesz się przy­go­to­wać do pytań jaw­nych o sztu­kę „Ską­piec” Molie­ra? Poni­żej znaj­dziesz naj­lep­sze pro­po­zy­cje odpo­wie­dzi na egza­min matu­ral­ny! Koniecz­nie prze­czy­taj moje opra­co­wa­nia – dzię­ki nim unik­niesz pro­ble­mów ze zda­niem matu­ry ust­nej! Na tej stro­nie znaj­dziesz wszyst­kie pyta­nia o „Skąp­ca” na 2024 i 2025, a tak­że pyta­nia z poprzed­nich lat.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Skąpiec”

  4,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Matura ustna 2025 – pytania dotyczące „Skąpca”:

 1. Czy dobra mate­rial­ne czy­nią czło­wie­ka szczę­śli­wym? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Skąp­ca Molie­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Przy­czy­ny nie­po­ro­zu­mień mię­dzy rodzi­ca­mi i dzieć­mi. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Skąp­ca Molie­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Skąpiec”

  4,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne