Chy­ba każ­dy matu­rzy­sta chciał­by wylo­so­wać pyta­nie jaw­ne doty­czą­ce opo­wia­da­nia „Górą «Edek»” na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go. Powo­dy? Aż trzy. Po pierw­sze, utwór liczy zale­d­wie dwie stro­ny (to nie żart!). Po dru­gie, w puli jaw­nej jest tyl­ko 1 pyta­nie o opo­wia­da­nie Mar­ka Nowa­kow­skie­go (zarów­no na 2024, jak i na 2025). Po trze­cie nato­miast – utwór jest osa­dzo­ny we współ­cze­snych realiach, dla­te­go łatwo moż­na go zro­zu­mieć i zapa­mię­tać. „Górą «Edek»” to bowiem krót­kie opo­wia­da­nie Mar­ka Nowa­kow­skie­go napi­sa­ne w 1999 r. Miej­scem akcji jest uli­ca w bli­żej nie­okre­ślo­nym mie­ście, a głów­nym boha­te­rem tek­stu – kie­row­ca for­da, któ­ry zmu­sza kie­row­cę małe­go fia­ta do ustą­pie­nia miej­sca par­kin­go­we­go. Dodaj­my jed­nak, że w pakie­cie utwór w samym tytu­le nawią­zu­je do „Tan­ga” Sła­wo­mi­ra Mroż­ka, więc nale­ży wyka­zać się zna­jo­mo­ścią rów­nież tego utworu.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Górą Edek”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Górą Edek”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne