Wstęp (wprowadzenie):

Meta­fo­ra jest zabie­giem sty­li­stycz­nym pole­ga­ją­cym na prze­nie­sie­niu zna­cze­nia w celu uwy­pu­kle­nia pew­nej cechy. W tra­dy­cji lite­rac­kiej meta­fo­ra odgry­wa waż­ną rolę, ponie­waż pozwa­la unik­nąć dosłow­no­ści i otwie­ra dzie­ło na nowe sen­sy. Dzię­ki temu zabie­go­wi arty­ści mogą odwo­ły­wać się do innych zna­czeń, aby wywrzeć okre­ślo­ne wrażenie.

Rozwinięcie (kontekst):

Z meta­fo­rą jako spo­so­bem uka­za­nia rze­czy­wi­sto­ści moż­na spo­tkać się już w pierw­szej rene­san­so­wej pol­skiej sztu­ce – „Odpra­wie posłów grec­kich”. Cho­ciaż tema­ty­ka dzie­ła Jana Kocha­now­skie­go może narzu­cać sko­ja­rze­nia zwią­za­ne z woj­ną tro­jań­ską (utwór przed­sta­wia bowiem nara­dę u kró­la Pria­mu­sa, w trak­cie któ­rej pod­ję­to decy­zję o odrzu­ce­niu żądań Gre­ków i zatrzy­ma­niu Hele­ny w Troi), tak napraw­dę dra­mat sta­no­wił meta­fo­rę Pol­ski. Poprzez osa­dze­nie akcji w realiach zro­zu­mia­łych dla odbior­ców (w rene­san­sie wie­dza o sta­ro­żyt­no­ści była powszech­na) Jan z Czar­no­la­su mógł uwy­pu­klić swój sens – prze­stro­gę przed kie­ro­wa­niem się wła­sny­mi inte­re­sa­mi przez ludzi u wła­dzy. „Odpra­wa posłów grec­kich” sta­no­wi­ła roz­bu­do­wa­ną meta­fo­rę, ponie­waż widzo­wie byli świa­do­mi póź­niej­szych losów Troi (odmo­wy speł­nie­nia żądań Gre­ków i woj­ny, któ­ra dopro­wa­dzi­ła mia­sto do upad­ku). W ten prze­no­śny spo­sób histo­ria sta­no­wi­ła więc prze­stro­gę przed powie­la­niem błę­dów; celem Kocha­now­skie­go było bowiem zwró­ce­nie uwa­gi na skut­ki wła­dzy, któ­rej przed­sta­wi­cie­le kie­ro­wa­li się prywatą.

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Górą Edek”

    5,49 VAT
    Dodaj do koszyka

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie 3 zagad­nie­nia z „Górą »Edek«” Sła­wo­mi­ra Mroż­ka oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Meta­fo­ra jako spo­sób uka­za­nia rze­czy­wi­sto­ści” na pod­sta­wie opo­wia­da­nia „Górą »Edek«”.