Tag: opowiadanie

opowiadanie

Opo­wia­da­nia wyma­ga­ne na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty z regu­ły doty­czą zda­rzeń zwią­za­nych z boha­te­ra­mi lite­rac­ki­mi z lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Zanim przy­stą­pisz do pisa­nia opo­wia­da­nia twór­cze­go, spo­rządź w brud­no­pi­sie plan pra­cy. Ustal, czy: nar­ra­tor będzie pierw­szo­oso­bo­wy czy trze­cio­oso­bo­wy; pamiętasz...