Jeśli chcesz dostać w wypra­co­wa­niu dużo punk­tów za język, musisz popraw­nie zasto­so­wać co naj­mniej 4 róż­ne struk­tu­ry skła­dnio­we. Do wybo­ru masz: zda­nie poje­dyn­cze, zda­nie zło­żo­ne, zda­nie wie­lo­krot­nie zło­żo­ne, rów­no­waż­nik zda­nia, imie­sło­wo­wy rów­no­waż­nik zda­nia, stro­na bier­na, para­le­lizm skła­dnio­wy, popraw­ne wpro­wa­dza­nie cyta­tu, zda­nie pyta­ją­ce, zda­nie wtrącone. 

Jeśli ich nie uży­jesz, dosta­niesz mniej punk­tów i będziesz mieć mniej­szy zakres moż­li­wych błę­dów językowych

Wię­cej na ten temat dowiesz się z moje­go kur­su do matu­ry (w skle­pie znaj­dziesz też kurs do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty). Chesz się z nim zapo­znać? KLIKNIJ TUTAJ
Wię­cej na ten temat dowiesz się z moje­go kur­su do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty (w skle­pie znaj­dziesz też kurs do matu­ry). Chesz się z nim zapo­znać? KLIKNIJ TUTAJ

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Wię­cej na ten temat dowiesz się z moje­go kur­su do matu­ry (w skle­pie znaj­dziesz też kurs do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty). Chesz się z nim zapo­znać? KLIKNIJ TUTAJ

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?