Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Wypra­co­wa­nie jest naj­waż­niej­szą czę­ścią egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty. Daje 2045 pkt. — jestem polo­nist­ką, ale to pro­ste dzia­ła­nie: zyskasz 45%, gdy dobrze je napiszesz.

Roz­praw­ka jest jak pociąg, ale taki, któ­ry zabie­ra cię na waka­cje. W pierw­szym wago­nie jedzie maszy­ni­sta, tak nazwie­my wpro­wa­dze­nie) oraz jego kie­row­nik pocią­gu (to nim jest teza). Pierw­szy prze­dział zaj­mu­ją czte­ry oso­by: argu­ment, przy­kład tek­stu, reflek­sja z tre­ści i pod­su­mo­wa­nie; w dru­gim prze­dzia­le też jadą czte­ry oso­by: argu­ment, przy­kład tek­stu, reflek­sja z tre­ści i pod­su­mo­wa­nie. Na samym koń­cu pocią­gu stoi kon­duk­tor i zli­cza bile­ty od argu­men­tów i przy­kła­dów z tek­stu — to jest zakoń­cze­nie two­jej roz­praw­ki. Pro­ste, prawda?

Szczegóły w kursie:
Wię­cej na ten temat dowiesz się z moje­go kur­su do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty (w skle­pie znaj­dziesz też kurs do matu­ry). Chesz się z nim zapo­znać? KLIKNIJ TUTAJ

Poni­żej znaj­du­je się tabe­la do pisa­nia roz­pra­wek, to mój autor­ski pomysł na tę pra­cę. Prze­te­sto­wa­łam go na ludziach — polecają 🙂

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Mój autorski schemat pisania rozprawki na egzaminie ósmoklasisty:

KROK 1: Zasta­nów się nad pole­ce­niem, niko­go nie­ste­ty nie obcho­dzi Two­je zda­nie (sor­ry!), nie musisz wal­czyć w jego obro­nie, łatwiej jest się zgo­dzić, albo tak posta­wić tezę, by umieć poka­zać jej słusz­ność na tek­stach, któ­re znasz. 

KROK 2: Rozu­miesz już, o czym ma być two­ja pra­ca, więc teraz zasta­nów się, gdzie takie wątki/tematy wystę­pu­ją. Przej­rzyj listę lek­tur obo­wiąz­ko­wych — masz ją na 3 stro­nie arkusza. 

KROK 3: Wybrał_ś już tek­sty, może masz już w gło­wie pomysł, jak je wyko­rzy­stać, to teraz wymyśl plan pra­cy w brud­no­pi­sie. Możesz uzu­peł­nić ten schemat 


TEZA: Nale­ży zatem stwier­dzić, że (para­fra­zu­jesz polecenie)

ARGUMENT 1:

  • przy­kład z tek­stu — lek­tu­ra obowiązkowa:

ARGUMENT 2:

  • przy­kład z tekstu:


KROK 4: Zasta­nów się teraz nad kolej­no­ścią argu­men­tów (nie może być tak, że nie ma zna­cze­nia, któ­ry jest pierw­szy) i przy­kła­dów i pisz w tabe­li. Pamię­taj, że sło­wo może wystę­po­wać raz na akapit. 

1 aka­pit

Wpro­wa­dze­nie do tema­tu, wyja­śniasz, jak trze­ba rozu­mieć pole­ce­nie (3−4 zda­nia). Możesz użyć pro­stych sche­ma­tów (to nie matura): 

Ostatnio‌ ‌zastanawiałem‌ ‌się,‌ ‌czy…‌ ‌

Po roz­mo­wie z X i Y zagłę­bie­niu ‌się‌ ‌w‌ ‌temat‌ ‌ okazało‌ ‌się,‌ ‌że…‌ ‌Teza (1 zda­nie oznaj­mu­ją­ce) Np. Nale­ży zatem stwier­dzić, że tęsk­no­ta może być zarów­no siłą nisz­czą­cą, jak i budu­ją­cą. (Tak prze­rób pole­ce­nie, by było ogól­ne, by ta teza nie ogra­ni­cza­ła cię, bo każ­dy argu­ment musi poka­zy­wać inny aspekt tezy).


2 aka­pit

Argu­ment (1 zda­nie, to jak pod­te­za nr 1) musi być uni­wer­sal­ny, nie suge­ru­je tek­stu, któ­ry inspi­ro­wał cię do jego stwo­rze­nia. Np. “Tęsk­no­ta może nie tyl­ko spra­wiać fizycz­ny ból, lecz tak­że inspi­ro­wać do dzia­ła­nia”.  To jed­na z pod­tez. Nie powie­laj tego, co masz w tezie, pokaż jakiś aspekt tej sytuacji. 


Przy­kład tek­stu kul­tu­ry- LEKTURA OBOWIĄZKOWA (poda­jesz gatu­nek, auto­ra, tytuł) np. Moż­na to zauwa­żyć w nowe­li Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, pt.: Latar­nik”, w któ­rej Ska­wiń­ski cier­piał, prze­by­wa­jąc poza ojczy­zną. (1 zda­nie zło­żo­ne, w któ­rym poka­zu­jesz, że znasz nazwę gatun­ku, auto­ra, tytuł i wpro­wa­dzasz boha­te­ra, o któ­rym chcesz pisać, póź­niej na koń­ca zda­nia po pro­stu połącz je sen­sem z argumentem. 


Reflek­sje z tre­ści, któ­re pasu­ją do argu­men­tu, nie stresz­czasz całej książ­ki (dłu­gość dowol­na, ale nie prze­sadź), nie stresz­czaj, ale pokaż, że znasz dobrze tekst i jego przesłanie. 


Pod­su­mo­wa­nie wnio­sków z odnie­sie­niem do argu­men­tu i tezy


3 aka­pit

Argu­ment (1 zda­nie, to jak pod­te­za nr 1) musi być uni­wer­sal­ny, nie suge­ru­je tek­stu, któ­ry inspi­ro­wał cię do jego stwo­rze­nia. Np. “Tęsk­no­ta może nie tyl­ko spra­wiać fizycz­ny ból, lecz tak­że inspi­ro­wać do dzia­ła­nia”. To dru­ga z pod­tez. Nie powie­laj tego, co masz w tezie i poprzed­nim argu­men­cie, pokaż jakiś inny aspekt tej sytuacji.


Przy­kład tek­stu kul­tu­ry (poda­jesz gatu­nek, auto­ra, tytuł) np. Moż­na to zauwa­żyć w nowe­li Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, pt.: Latar­nik”, w któ­rej Ska­wiń­ski cier­piał, prze­by­wa­jąc poza ojczy­zną. (1 zda­nie zło­żo­ne, w któ­rym poka­zu­jesz, że znasz nazwę gatun­ku, auto­ra, tytuł i wpro­wa­dzasz boha­te­ra, o któ­rym chcesz pisać, póź­niej na koń­ca zda­nia po pro­stu połącz je sen­sem z argumentem. 


Reflek­sje z tre­ści, któ­re pasu­ją do argu­men­tu, nie stresz­czasz całej książ­ki (dłu­gość dowol­na, ale nie prze­sadź), nie stresz­czaj, ale pokaż, że znasz dobrze tekst i jego przesłanie. 


Pod­su­mo­wa­nie wnio­sków z odnie­sie­niem do argu­men­tu i tezy


4akapit

Pod­su­mo­wa­nie: odwo­ła­nie do tezy, wszyst­kich trzech argu­men­tów z przy­po­mnie­niem dwóch tek­stów lite­rac­kich, na któ­re się powoływał_ś.Szczegóły w kursie:
Wię­cej na ten temat dowiesz się z moje­go kur­su do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty (w skle­pie znaj­dziesz też kurs do matu­ry). Chesz się z nim zapo­znać? KLIKNIJ TUTAJ

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Jeśli chcesz – spraw­dzę Two­ją roz­praw­kę – KLIK

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?