Teza: Są spra­wy, w któ­rych obro­nie ludzie decy­du­ją się ryzy­ko­wać śmier­cią. Są war­to­ści, dla któ­rych ludzie poświę­ca­ją życie.


1 aka­pit:

wstęp: Ostat­nio zasta­na­wia­łam się, że sko­ro życie jest naj­waż­niej­sze to, co musia­ło­by się wyda­rzyć, aby z nie­go zre­zy­gno­wać. Doszłam do wnio­sku, że była­bym goto­wa umrzeć, by obro­nić moją siostrę.

teza: Uwa­żam zatem, że są spra­wy, w któ­rych obro­nie ludzie decy­du­ją się ryzy­ko­wać śmier­cią. Są war­to­ści, dla któ­rych ludzie poświę­ca­ją życie.


2 aka­pit:


 • argu­ment

Są takie war­to­ści, któ­re są bar­dzo waż­ne, jed­ną z nich jest  np. patriotyzm.

 • przy­kład:

W powie­ści histo­rycz­nej Alek­san­dra Kamiń­skie­go „ Kamie­nie na sza­niec” uka­za­no trzech  boha­te­rów: Alka Rude­go i Zoś­kę, któ­rzy byli goto­wi nawet poświę­cić życie za obro­nę ojczyzny.

 • reflek­sje z lek­tu­ry, któ­re mają zwią­zek z tezą

 • pod­su­mo­wa­nie:

3 aka­pit:


 • argu­ment

 • Są takie war­to­ści, któ­re są bar­dzo waż­ne, jed­ną z nich jest  np. patriotyzm.

  • przy­kład:

  W powie­ści histo­rycz­nej Alek­san­dra Kamiń­skie­go „ Kamie­nie na sza­niec” uka­za­no trzech  boha­te­rów: Alka Rude­go i Zoś­kę, któ­rzy byli goto­wi nawet poświę­cić życie za obro­nę ojczyzny.

  • reflek­sje z lek­tu­ry, któ­re mają zwią­zek z tezą

  • pod­su­mo­wa­nie:

4 aka­pit:

zakoń­cze­nie:

 • przy­wo­ła­nie tezy, zapi­sa­nie wła­snych refleksji


 • przy­po­mnie­nie boha­te­rów z argumentów


SKOPIUJ WZÓR PLANU i uzu­peł­niaj go przed napi­sa­niem każ­dej pracy:

wpro­wa­dze­nie:

teza:


argu­ment 1: 

przy­kład, książka:

reflek­sje z treści:

pod­su­mo­wa­nie


argu­ment 2: 

przy­kład, książka:

reflek­sje z treści:

pod­su­mo­wa­nie


argu­ment 3: 

przy­kład, książka:

reflek­sje z treści:

pod­su­mo­wa­nie


odwo­ła­nie do tezy:

przy­po­mnie­nie posta­ci z argu­men­tów i podsumowanie: 


rozprawka Baba od polskiego

 

TEMAT

wpro­wa­dze­nie do tematu

TEZA

 

ARGUMENT 

+ PRZYKŁAD lek­tu­ry obowiązkowej

 • reflek­sja z treści

 • pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy

 

ARGUMENT 

+ PRZYKŁAD książki

 • reflek­sja z treści

 • pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy

 

ARGUMENT 

+ PRZYKŁAD lek­tu­ry obowiązkowej

 • reflek­sja z treści

 • pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy

 
 • ODWOŁANIE DO TEZY

 • przy­po­mnie­nie argu­men­tów i przykładów

 • reflek­sje z treści