Zosta­łam lau­re­at­ką ple­bi­scy­tu bran­żo­we­go ORŁY EDUKACJI, bar­dzo dzię­ku­ję za gło­sy, uzna­li­ście mnie za SOWĘ, a to ponoć mądre ptaszysko.


BABA OD POLSKIEGO LAUREATKĄ KONKURSÓW ORŁÓW EDUKACJI ZA LATA 2020 I 2021

ALE!
Nie była­bym sobą, gdy­bym nie zacho­wa­ła się jak STRUŚ, bo dzwo­ni­li do mnie kil­ka­na­ście razy z nie­zna­nych nume­rów, na doda­tek od 7 rano. Nie odbie­ra­łam. Spraw­dzi­łam w sie­ci, napi­sa­no, że to nęka­ją­cy tele­mar­ke­ter, to zablo­ko­wa­łam wszyst­kie nume­ry.
Póź­niej przy­szedł kurier z pacz­ką do opła­ce­nia – to jej nie przy­ję­łam, bo uzna­łam, że ktoś żar­ty sobie robi.
To była sta­tu­et­ka i dyplom.

W ten spo­sób zosta­łam SOWĄ, któ­ra jest ORŁEM, a zacho­wu­je się jak STRUŚ.

Nic to jed­nak, bo...
do zdję­cia pozu­ję z naj­cen­niej­szym dyplo­mem, wyha­fto­wa­ną przez absol­went­kę @darcys_denCZAPLĄ.

Ten wpis nosi tytuł „PTASIE radio” 😉

Jesz­cze raz dzię­ku­ję za zgło­sze­nie <3 

baba od polskiego - ORŁY EDUKACJI