Już 2 grud­nia odbę­dą się zaję­cia dla mło­dych czy­tel­ni­ków serii o „Feli­xie, Necie i Nice”. Spo­tka­my się w ursy­now­skiej SPOKOTECE (Biblio­te­ce dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży nr 37, ul. Kło­buc­ka 14) wraz z Babą od pol­skie­go @babaodpolskiego. 

Poroz­ma­wia­my o tym, czy boha­te­ro­wie powie­ści się zmie­nia­ją wraz z wie­kiem, czy wyko­rzy­stu­ją now­sze wyna­laz­ki, co to zna­czy, że ktoś sta­no­wi pacz­kę i czy musi to mieć zwią­zek z uczu­cia­mi. Będzie tak­że o odpo­wie­dzial­no­ści i stra­chu, któ­ry może jed­no­cze­śnie mobi­li­zo­wać i odbie­rać moż­li­wo­ści dzia­ła­nia, pochy­li­my się nad tema­tem uni­wer­sal­nych war­to­ści, któ­re są prze­ka­zy­wa­ne w serii i zasta­no­wi­my, czym jest nie­bez­pie­czeń­stwo — gdzie ono na nas czy­ha i na co powin­ni­śmy uwa­żać. Uczest­ni­cy spo­tka­nia zdo­bę­dą też cen­ne rady doty­czą­ce pisa­nia opo­wia­dań i stwo­rzą wła­sne kar­ty posta­ci i pla­ny wydarzeń. 

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na nabyć naj­now­szy tom z przy­go­da­mi FNiN.

 Uczest­ni­cy spo­tka­nia nie muszą znać naj­now­sze­go tomu powie­ści „Felix, Net i Nika i Zero Szans”, wystar­czy, że pozna­li jaką­kol­wiek część serii.

FELIX, NETNIKA autor­stwa Ane­ta Korycińska