Co roku mnó­stwo osób tra­ci punk­ty za inter­punk­cję w opo­wia­da­niu! Jeże­li wybie­rasz tę for­mę, musisz pamię­tać, kie­dy sta­wiać krop­ki. Jak to zapa­mię­tać? Zasa­dy są proste:

  • Jeśli po zda­niu dia­lo­go­wym nie ma żad­ne­go komen­ta­rza, sta­wiasz kropkę.
  • Jeśli po zda­niu dia­lo­go­wym jest komen­tarz (po myśl­ni­ku), nie sta­wiasz krop­ki na koń­cu ostat­nie­go zda­nia dia­lo­go­we­go – ona poja­wia się po komen­ta­rzu (na koń­cu linijki).
  • Jeśli zda­nie dia­lo­go­we wyma­ga posta­wie­nia zna­ku zapy­ta­nia lub wykrzyk­ni­ka, sta­wiasz je, a na koń­cu linij­ki (po myśl­ni­ku) sta­wiasz kropkę.

Każ­de odstęp­stwo od tych zasad to błąd inter­punk­cyj­ny, a ponie­waż w opo­wia­da­niu jest nawet kil­ka­na­ście dia­lo­gów, łatwo moż­na stra­cić punkty.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?