Wstęp (wprowadzenie):

Opo­wia­da­nie „Górą »Edek«” w oczy­wi­sty spo­sób sta­no­wi nawią­za­nie do posta­ci z „Tan­ga” Sła­wo­mi­ra Mroż­ka. Marek Nowa­kow­ski wyko­rzy­stał ale­go­rię „Edka”, czy­li figu­rę cha­ma sto­su­ją­ce­go siłę fizycz­ną do osią­ga­nia wła­snych celów, aby sko­men­to­wać rze­czy­wi­stość, a tak­że potwier­dzić traf­ność prze­wi­dy­wań Mroż­ka wzglę­dem przy­szło­ści świa­ta pozba­wio­ne­go zasad.

Rozwinięcie („Górą »Edek«”):

Opi­sa­na przez Mar­ka Nowa­kow­skie­go histo­ria przed­sta­wia sytu­ację na uli­cy pew­ne­go mia­sta, gdzie sto­ją­ce w kor­ku samo­cho­dy szu­ka­ły miej­sca do zapar­ko­wa­nia na pobli­skiej uli­cy. Cho­ciaż kie­row­cy małe­go fia­ta uda­ło się zna­leźć lukę, oka­za­ło się, że pod­je­chał on zbyt dale­ko, co unie­moż­li­wia­ło zapar­ko­wa­nie auta. Na nic zda­ły się jego pró­by wyco­fa­nia – kie­row­ca duże­go for­da unie­moż­li­wił mu wyjazd do tyłu, zablo­ko­wał go, aby same­mu wci­snąć się na miej­sce. Po zapar­ko­wa­niu odszedł, nie zwa­ża­jąc na protesty...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Górą »Edek«” Sła­wo­mi­ra Mroż­ka oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „W jakim celu autor nawią­zu­je w swo­im tek­ście do inne­go utwo­ru lite­rac­kie­go?” na pod­sta­wie opo­wia­da­nia „Górą »Edek«”.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Górą Edek”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Ten temat obowiązuje również na maturze ustnej w 2025!

 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Górą Edek”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: