Wstęp (wprowadzenie):

Etos rycer­ski to zbiór norm, któ­rych powi­nien prze­strze­gać każ­dy rycerz. Wśród naj­waż­niej­szych zasad wymie­nić moż­na mię­dzy inny­mi: goto­wość do wal­ki (i śmier­ci) w obro­nie ojczy­zny i reli­gii, dobre uro­dze­nie (naj­le­piej w rodzi­nie z dłu­gi­mi tra­dy­cja­mi rycer­ski­mi), odwa­gę, wal­kę w spra­wie­dli­wych warun­kach, prze­strze­ga­nie zobo­wią­zań wobec kró­la i ojczy­zny czy zemstę za każ­dą krzyw­dę lub znie­wa­gę. Prze­strze­ga­nie eto­su rycer­skie­go było spra­wą hono­ru, a każ­dy, kto zła­mał żela­zne regu­ły, był ska­za­ny na wiecz­ną hań­bę i potępienie.

Rozwinięcie („Pieśń o Rolandzie”):

Roland, boha­ter śre­dnio­wiecz­nej pie­śni, zapi­sał się w histo­rii jako wzo­rzec ryce­rza – był wier­ny zasa­dom aż do śmier­ci. Poprzez swój akt umie­ra­nia dał świa­dec­two odwa­gi oraz przy­wią­za­nia do Boga i ojczy­zny. Ars bene morien­di Rolan­da speł­nia­ła wszyst­kie wyma­ga­nia sta­wia­ne ryce­rzo­wi przez etos. Przed śmier­cią wier­ny pod­da­ny Karo­la Wiel­kie­go próbował...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Pie­śni o Rolan­dzie” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Śre­dnio­wiecz­ny etos rycer­ski” na pod­sta­wie „Pie­śni o Rolandzie”.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Pieśń o Rolandzie”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Ten temat obowiązuje również na maturze ustnej w 2025!

 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Pieśń o Rolandzie”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: