Tag: lektura

Dziady cz. II — Adam Mickiewicz

Dzia­dy cz. II Adam Mic­kie­wicz rok wyda­nia: 1823 r. (epo­ka – roman­tyzm) tytuł: nazwa obrzę­du, któ­ry odby­wał się w Zadusz­ki (2 listo­pa­da) na tere­nach wschod­nich, Litwie i Bia­ło­ru­si rodzaj lite­rac­ki: dra­mat gatu­nek lite­rac­ki: dra­mat romantyczny...

Latarnik – Henryk Sienkiewicz

Latar­nik  Hen­ryk Sien­kie­wicz czas powsta­nia: 1880 r. (pozy­ty­wizm) rodzaj lite­rac­ki: epi­ka gatu­nek lite­rac­ki: nowe­la (krót­ki utwór jed­no­wąt­ko­wy, źle się dzie­je w życiu boha­te­ra, ale jakieś wyda­rze­nie odmie­ni jego los) gene­za: inspi­ra­cją była...