Tag: lektura

Nowa lista lektur obowiązkowych – egzamin ósmoklasisty 2025 – język polski – zmiana podstawy programowej

Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej pod­pi­sa­ło roz­po­rzą­dze­nie odchu­dza­ją­ce pod­sta­wę pro­gra­mo­wą. Jakie są zmia­ny w liście lek­tur na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty z pol­skie­go 2025? Wie­le utwo­rów znik­nę­ło, ale są też dodat­ko­we pozycje!

Jakie obyczaje zostały ukazane w “Chłopach”?

Wypi­su­ję oby­cza­je z pierw­sze­go tomu “Jesień”.

Jakie są prawa gromady w „Chłopach”?

Wypi­sa­łam pra­wa miesz­kań­ców wsi Lipce. 

Jakie są grupy społeczne w „Chłopach”?

Podział na kla­sy wg posia­da­nej ziemi. 

Jakie konflikty zostały ukazane w „Chłopach”?

Wyja­śniam, czym są serwituty. 

Aldous Huxley — Nowy wspaniały świat

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury.
Pole­cam też prze­pięk­ne wyda­nie komiksowe. 

Franz Kafka – Proces

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Andrzej Stasiuk — Miejsce

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Antygona – Sofokles

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie “Anty­go­ny”

Dzieje Tristana i Izoldy

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie “Dzie­jów Tri­sta­na i Izoldy”

Homer – Iliada

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Egzamin ósmoklasisty: rozpoznawanie tekstu po fragmencie

Zobacz dotych­cza­so­we zada­nia i zagraj w grę, dzię­ki któ­rej poćwi­czysz umie­jęt­ność roz­po­zna­wa­nia tekstów

Miasto jako przestrzeń destrukcji. Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Mia­sto jako prze­strzeń destruk­cji. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Zbrod­nia i kara” – matu­ra ust­na 2023.

Żona modna – Ignacy Krasicki

Omó­wie­nie i streszczenie. 

Ferdydurke” – Witold Gombrowicz

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury.

Średniowieczny etos rycerski. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów “Pieśni o Rolandzie”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2024 i 2025 z języ­ka polskiego.

Pieśń o Rolandzie – Josef Bedier – omówienie i streszczenie

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie “Pie­śni o Rolandzie”

Quo vadis – Henryk Sienkiewicz

Omó­wie­nie i stresz­cze­nie lektury.

Matura ustna – zagadnienia z „Dziadów” cz. II z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Dzia­dów” cz. II na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Śmierć pułkownika – Adam Mickiewicz

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

Reduta Ordona – Adam Mickiewicz

Stresz­cze­nie i omó­wie­nie lektury

Adam Mickiewicz — Dziady cz. II

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep