Dzia­dy” cz. II to lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa, któ­ra jest oma­wia­na w szko­le pod­sta­wo­wej. Mimo to jed­nak na matu­rze obo­wią­zu­je zna­jo­mość tek­stu dra­ma­tu Ada­ma Mic­kie­wi­cza. Na egza­mi­nie ust­nym możesz wylo­so­wać zagad­nie­nie zwią­za­ne z „Dzia­da­mi wileń­sko-kowień­ski­mi”. Na tej stro­nie znaj­dziesz opra­co­wa­nia pytań jaw­nych doty­czą­cych „Dzia­dów” cz. II na matu­rze ust­nej 2024 oraz 2025, a tak­że pyta­nia archiwalne.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Dziady” cz. II

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Dziady” cz. II

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne