Bal­la­dy­na” Juliu­sza Sło­wac­kie­go to jeden z tych utwo­rów, któ­ry każ­dy chciał­by wylo­so­wać na matu­rze ust­nej. Fak­tów do zapa­mię­ta­nia nie ma zbyt wie­le, pyta­nia dają duże pole do popi­su, a na doda­tek samych pytań jest dosłow­nie kil­ka. Oczy­wi­ście jed­nak, aby dostać 100% na matu­rze ust­nej, nale­ży udzie­lić odpo­wie­dzi zgod­nie z zasa­da­mi oce­nia­nia. Jak? Tego dowiesz się z poniż­szych kon­spek­tów. Poni­żej pyta­nia na 2024 i 2025 oraz archi­wal­ne zagad­nie­nia z poprzed­nich lat.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Balladyna”

  4,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Matura ustna 2025 – pytania dotyczące „Balladyny”:

 1. Wpływ świa­ta nad­przy­ro­dzo­ne­go na losy boha­te­ra. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Bal­la­dy­ny Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Kon­se­kwen­cje doko­na­nych wybo­rów życio­wych. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Bal­la­dy­ny Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Balladyna”

  4,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne