Któ­re infor­ma­cje z „Kor­dia­na” są nie­zbęd­ne do zda­nia matu­ry ust­nej z języ­ka pol­skie­go? Tego wszyst­kie­go dowiesz się z poniż­szych pro­po­zy­cji odpo­wie­dzi. Zauważ, że na egza­mi­nie w 2024 obo­wią­zu­ją inne pyta­nia niż na matu­rze 2025! Klik­nij wybra­ne pyta­nie z puli jaw­nej, aby zapo­znać się z wzor­co­wy­mi odpo­wie­dzia­mi. Poni­żej znaj­dziesz rów­nież pyta­nia z poprzed­nich lat.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Kordian”

  8,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Kordian”

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne

Matura ustna 2023 – pytania dotyczące „Kordiana”:

 1. War­to­ści, dla któ­rych czło­wiek gotów jest poświę­cić życie. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Kor­dia­na Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Posta­wy deka­den­cji, zwąt­pie­nia i nudy. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Kor­dia­na Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Motyw poświę­ce­nia życia dla dobra ojczy­zny. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Kor­dia­na Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Dro­ga do doj­rza­ło­ści roman­tycz­ne­go indy­wi­du­ali­sty. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Kor­dia­na Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Motyw podró­ży w wymia­rze rze­czy­wi­stym i wewnętrz­nym. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Kor­dia­na Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Poszu­ki­wa­nie sen­su życia i osąd świa­ta przez boha­te­ra lite­rac­kie­go. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Kor­dia­na Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Win­kel­rie­dyzm jako roman­tycz­na idea poświę­ce­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Kor­dia­na Juliu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Kordian - Juliusz Słowacki
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie Kor­dian – Juliusz Słowacki

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Kor­dia­na” Juliu­sza Sło­wac­kie­go (czas akcji, miej­sce akcji, boha­te­ro­wie, język, moty­wy, kon­tek­sty) znaj­dziesz w moim sklepie.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?