Pyta­nia na matu­rze o nowe­lę „Glo­ria vic­tis” doty­czą przede wszyst­kim histo­rii i pamię­ci. Któ­re infor­ma­cje z lek­tu­ry są naj­waż­niej­sze? Prze­czy­taj poniż­sze opra­co­wa­nia, aby wie­dzieć, cze­go się koniecz­nie nauczyć, a co moż­na pomi­nąć. Dzię­ki temu zdasz matu­rę ust­ną bez trudu!

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Gloria victis”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Matura ustna 2025 – pytania dotyczące „Gloria victis”:

 1. Pamięć o zry­wach naro­do­wych. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie utwo­ru Glo­ria vic­tis Eli­zy Orzesz­ko­wej. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Gloria victis”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne