Wstęp (wprowadzenie):

Powsta­nie stycz­nio­we wybu­chło 22 stycz­nia 1863 r. i zakoń­czy­ło się wiel­ką poraż­ką powstań­ców – wal­ki trwa­ły aż do jesie­ni 1864 r., według róż­nych sza­cun­ków kosz­to­wa­ły życie ok. 10 – 20 tysię­cy osób. Znacz­nie poważ­niej­szym skut­kiem powsta­nia były jed­nak repre­sje, któ­re nastą­pi­ły póź­niej – przy­wód­cy powsta­nia zosta­li ska­za­ni na śmierć, uczest­ni­ków walk zesła­no na Sybe­rię, nato­miast całą lud­ność – pod­da­no rusy­fi­ka­cji. W pamię­ci zbio­ro­wej powsta­nie stycz­nio­we jest jed­nak istot­nym wyda­rze­niem mają­cym wpływ na kształ­to­wa­nie toż­sa­mo­ści naro­do­wej. Jako sym­bol sprze­ci­wu wobec rosyj­skie­go zabor­cy powsta­nie stycz­nio­we nie­raz było opi­sy­wa­ne w lite­ra­tu­rze XIX-wiecz­nej w celu pod­trzy­ma­nia Pola­ków na duchu.

Rozwinięcie („Gloria victis”):

Upły­wa­ją­cy czas, w trak­cie któ­re­go boha­te­ro­wie powsta­nia stycz­nio­we­go byli cał­ko­wi­cie zapo­mnia­ni przez naród, niósł w świat hasło „vae vic­tis” („bia­da zwy­cię­żo­nym”). Nowe­la Eli­zy Orzesz­ko­wej, któ­rej tytuł para­fra­zu­je to hasło („glo­ria vic­tis” ozna­cza bowiem: „chwa­ła zwy­cię­żo­nym”), przy­wra­ca­ła histo­rycz­ną pamięć o posta­ciach zasłu­żo­nych dla Pol­ski, któ­rej nośni­kiem była...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Glo­ria vic­tis” Eli­zy Orzesz­ko­wej (w tym te skre­ślo­ne z listy) oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Histo­rycz­na pamięć o powsta­niu stycz­nio­wym” na pod­sta­wie „Glo­ria victis”.

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Gloria victis”

    2,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: