Wstęp (wprowadzenie):

Cho­ciaż aktu­al­ny kształt świa­ta zawdzię­cza­my wie­lu ludziom goto­wym poświę­cić swo­je życie, tak napraw­dę na kar­tach histo­rii zapi­su­ją się jedy­nie poszcze­gól­ne jed­nost­ki – zwy­kle są to przy­wód­cy lub oso­by, któ­re ponio­sły boha­ter­ską śmierć. Co wię­cej, pamięć, któ­ra tak moc­no łączy się prze­cież z zapo­mi­na­niem, jest pie­lę­gno­wa­na tyl­ko w odnie­sie­niu do tych, któ­rzy zwy­cię­ży­li – głów­nie to wła­śnie im się sta­wia pomni­ki i o nich się naucza w szkołach.

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Gloria victis”

    5,49 VAT
    Dodaj do koszyka

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2023 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie 3 zagad­nie­nia z „Glo­ria vic­tis” Eli­zy Orzesz­ko­wej oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Motyw boha­te­rów zapo­mnia­nych przez naród” na pod­sta­wie „Glo­ria victis”.