Tag: Juliusz Słowacki

Czy wiesz, kim był człowiek, który uzdrowił psychicznie żonę Mickiewicza, a podczas zaborów uważał Rosjan za braci?

Andrzej Towiań­ski, zna­ny jako mistyk i refor­ma­tor, zasły­nął z uzdro­wie­nia żony Mic­kie­wi­cza, Celi­ny. Zmarł w 1878 roku, ale jego kon­tro­wer­syj­ne poglą­dy na chrze­ści­jań­stwo i poli­ty­kę, repre­zen­to­wa­ne przez zało­żo­ne Koło Spra­wy Bożej, wciąż budzą zain­te­re­so­wa­nie. Po mistycz­nym prze­ży­ciu w 1828 roku zre­zy­gno­wał z pra­wa, aby poświę­cić się ducho­wej i spo­łecz­nej służ­bie. Jego życie, peł­ne podró­ży, aresz­to­wań i osta­tecz­nie osie­dle­nie się w Zury­chu, odzwier­cie­dla jego głę­bo­ki wpływ na myśl i lite­ra­tu­rę epoki.

Konwencje literackie [i inne pojęcia z poziomu rozszerzonego]

Wyja­śniam poję­cia z tabe­li o eru­dy­cyj­no­ści oraz z pod­sta­wy pro­gra­mo­wej dla pozio­mu rozszerzonego. 

Ile języków znał Juliusz Słowacki i czy był gorszy od Mickiewicza?

Juliusz Sło­wac­ki potra­fił posłu­gi­wać się aż dzie­wię­cio­ma języ­ka­mi. Znał fran­cu­ski, grec­ki, łaci­nę, rosyj­ski i nie­miec­ki. Dosko­na­le tłu­ma­czył tek­sty z łaci­ny, umiał się poro­zu­mieć po rosyj­sku, stu­dio­wał twór­czość roman­ty­ków nie­miec­kich. Miał tak­że pew­ne pod­sta­wy w hisz­pań­skim i zaczy­nał uczyć się wymo­wy arab­skie­go. Cią­gle dosko­na­lił angielski. 

Motywy literackie w „Balladynie”

Naj­waż­niej­sze moty­wy lite­rac­kie w „Bal­la­dy­nie” Juliu­sza Słowackiego. 

Jaka jest symbolika w „Balladynie”?

Zna­cze­nie sym­bo­li i moty­wów wystę­pu­ją­cych w „Bal­la­dy­nie” Juliu­sza Słowackiego. 

Jaka jest geneza „Balladyny”?

Oko­licz­no­ści powsta­nia „Bal­la­dy­ny”.

Postaci/bohaterowie “Balladyny”

Lista i cha­rak­te­ry­sty­ka posta­ci wystę­pu­ją­cych w “Bal­la­dy­nie” Juliu­sza Słowackiego. 

Jakie są miejsca akcji w “Balladynie”?

Miej­sca w jakich dzie­je się akcja dra­ma­tu Juliu­sza Sło­wac­kie­go “Bal­la­dy­na”.

Dyskusja pokoleniowa (dyskusja młodych ze starymi) w „Kordianie” Juliusza Słowackiego

Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Czym jest WINKELRIEDYZM w „Kordianie” Juliusza Słowackiego

Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Na czym polega groteska w „Kordianie” Juliusza Słowackiego

Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Bohaterowie „Kordiana” Juliusza Słowackiego

Wy pyta­cie — ja odpowiadam. 

Jaką postawę – typową dla bohatera romantycznego – przejawia Artur w “Tangu” (maj 2023)

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Maj 2023. Jaką posta­wę – typo­wą dla boha­te­ra roman­tycz­ne­go – prze­ja­wia Artur w “Tan­gu” Artur jest indy­wi­du­ali­stą, nie pasu­je do swo­jej rodzi­ny, czu­je się odręb­ny. Nazywa...

Jak nie pomylić Konradów z lektur obowiązkowych?

To myli się na egza­mi­nach – seria powsta­je dzię­ki Wam – tre­ści te znaj­dzie­cie też na Tik­To­ku, IGFB @babaodpolskiego.

Jak zapamiętać, kogo i w jakiej kolejności zabiła Balladyna?

Poznaj moją mnemotechnikę. 

Najczęściej popełniany błąd rzeczowy na egzaminie ósmoklasisty! “Balladyna”

Niech moje doświad­cze­nie pisa­nia odwo­łań od wyni­ków egza­mi­nów pomo­że kolej­nym rocznikom. 

Jaki car gnębił romantyków?

To myli się na egza­mi­nach – seria powsta­je dzię­ki Wam – tre­ści te znaj­dzie­cie też na Tik­To­ku, IGFB @babaodpolskiego.

Jak jest różnica między „Dziadów cz. III” a „Kordianem”?

W “Dzia­dach cz. III” Ada­ma Mic­kie­wi­cza mamy misję mesja­ni­stycz­ną, Pol­ska (Pol­ska Chry­stu­sem Naro­dów) ma bier­nie trwać w cier­pie­niu, a następ­nie – jak Chry­stus – zmar­twych­wsta­nie, zba­wi wów­czas Euro­pę. Jej ofia­ra będzie przy­kła­dem, nie pójdzie...

Jakie znaczenie romantycy przypisywali poezji i kulturze ludowej? Wyjaśnij, jak ludowość wpłynęła na temat i kształt formalny „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. 

Odpo­wia­dam we wpisie. 

Wymień i omów najważniejsze cechy gatunków literackich charakterystycznych dla epoki romantyzmu: ballada, dramat romantyczny, powieść poetycka.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Pyta­nia jaw­ne z matu­ry ust­nej z “Bal­la­dy­ny” Juliusz Sło­wac­ki – Bal­la­dy­na – Pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­skie­go Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Bal­la­dy­ny” Juliu­sza Sło­wac­kie­go (czas akcji, miejsce...

Przedstaw tło historyczne epoki. Które wydarzenia miały największy wpływ na kształtowanie się romantycznego światopoglądu?

Naj­więk­szy wpływ na kształ­to­wa­nie się roman­tycz­ne­go świa­to­po­glą­du mia­ła rewo­lu­cja fran­cu­ska i wła­dza Napo­le­ona Bona­par­te­go we Fran­cji. Pod­czas całe­go roman­ty­zmu tłem histo­rycz­nym były róż­ne­go rodza­ju powsta­nia (na tere­nie Kró­le­stwa — listo­pa­do­we i stycz­nio­we) i rewo­lu­cje np. raba­cja galicyjska....

Zaprezentuj główne założenia filozofii Hegla. W jaki sposób sformułowane przez filozofa idee kształtowały literaturę i sztukę romantyzmu? Podaj przykłady. 

Głów­nym zało­że­niem filo­zo­fii Hegla jest ist­nie­nie ducha, któ­ry wni­ka w naro­dy i poszcze­gól­nych ludzi dążąc do wol­no­ści. Duch ten miał iść od ple­mion koczow­ni­czych (Per­sja) przez Gre­cję i Rzym aż do chrze­ści­jań­skich Nie­miec. Niem­cy mie­li być...

Motywy i tematy popularne w sztuce romantycznej

sza­leń­stwo — tyl­ko sza­leń­cy, dzie­ci i poeci widzą wię­cej samo­bój­stwo — boha­te­ro­wie nie potra­fią żyć w świe­cie, w któ­rym panu­ją pra­wa nie­zgod­ne z ich war­to­ścia­mi potę­ga przy­ro­dy — jest dowo­dem na ist­nie­nie sił wyż­szych, czło­wiek i histo­ria się zmie­nia­ją, a przy­ro­da jest...

Omów zjawisko syntezy sztuk w romantyzmie. Wyjaśnij, w jaki sposób literatura romantyczna inspirowała się malarstwem i muzyką. Podaj przykłady.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Opra­co­wa­nie pytań z matu­ry ust­nej doty­czą­cych “Dzia­dów cz. 3” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “Dzia­dy cz. 3” Wszyst­kie wpi­sy z tagiem “roman­tyzm” Pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­sku­ego – Adam Mickiewicz...

Jakie były przyczyny i przejawy romantycznego buntu pokoleniowego? W odpowiedzi odwołaj się do „Ody do młodości” i „Romantyczności” Adama Mickiewicza. 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Pyta­nia jaw­ne z matu­ry ust­nej “BALLADYROMANSE” Adam Mic­kie­wicz – Poezje (wybór do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matu­ry) – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Adama...

Wymień najważniejsze cechy literatury romantycznej – co ją łączy, a co różni z poetyką oświecenia?

cechy poety­ki oświe­ce­nie roman­tyzm podo­bień­stwa zain­te­re­so­wa­nie histo­rią huma­nizm, czło­wiek w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia myśl o lep­szym świe­cie, uto­pie zain­te­re­so­wa­nie natu­rą róż­ni­ce życie zewnętrz­ne czło­wie­ka natu­ra jako ozdo­ba, któ­ra współ­gra ze sztu­ką tworzoną...

Jaką funkcję pełniły w dramacie romantycznym senne wizje i widzenie? W odpowiedzi odwołaj się do „III cz. Dziadów” Adama Mickiewicza i „Kordiana” Juliusza Słowackiego. 

Odpo­wiedź we wpisie.

Bohater bajroniczny w polskiej i europejskiej literaturze romantycznej. Podaj przykłady takich postaci i podaj, co je różni, a co je łączy. 

Odpo­wia­dam we wpisie. 

Jak romantycy postrzegali naturę? Omów zagadnienie, odwołując się do ballad, sonetów, liryków lozańskich Adama Mickiewicza. Wykorzystaj znajomość „Pana Tadeusza”.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Adam Mic­kie­wicz – Sone­ty krym­skie – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf Peł­ne omó­wie­nie cyklu „Sone­tów krym­skich” Ada­ma Mic­kie­wi­cza (język, moty­wy, konteksty,...

Juliusz Słowacki – Lilla Weneda

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

ROMANTYKON III – poświęcony dziadom i “Dziadom”

4 listo­pa­da 2023 r. – bile­ty od 30 zł 

romantyzm – powtórzenie wiadomości

Co powtó­rzyć z roman­ty­zmu? – zestaw pojęć do matu­ry i opra­co­wa­nia lektur

Juliusz Słowacki – Kordian

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Motyw poświęcenia życia dla dobra ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2023.

Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024 i 2025.

Poszukiwanie sensu życia i osąd świata przez bohatera literackiego. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Podróż w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Droga romantycznego indywidualisty do dojrzałości. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Postawy dekadencji, zwątpienia i nudy. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024 i 2025.

Matka jako postać tragiczna. Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2023.

Konsekwencje dokonanych wyborów życiowych. Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024 i 2025.

Motyw zbrodni i kary / Wina i kara w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Wina i kara w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Funkcja wątków baśniowych i fantastycznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Przykład opowiadania: napisz opowiadanie, w którym Guślarz wzywa duszę Balladyny

Przy­kład uczniow­skiej pra­cy twór­czej (publi­ku­ję za zgo­dą autorki).

Wpływ świata nadprzyrodzonego na losy bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

Młodość jako czas pierwszych rozczarowań. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

TWO BOYS ONE WIESZCZ – Jak popkultura pomaga w nauczaniu o romantyzmie?

Udo­stęp­niam swo­ją pre­zen­ta­cję (oczy­wi­ście mówi­łam wię­cej i oma­wia­łam te obra­zy, ale cho­ciaż taki ślad niech pozostanie). 

ROMANTYKON 1 – 12.11.2021

♥️♥️♥️ to był wspa­nia­ły dzień

Jaką ocenę powstania listopadowego zawarł Słowacki w „Kordianie”? (zarzuty wobec przywódców pojawiających się w przygotowaniu, znaczenie udziału diabelskich sił w procesie ich tworzenia).

Omó­wie­nie zagad­nień z “Kor­dia­na”

Uzasadnij, że “Kordian” jest dramatem romantycznym

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: PYTANIA JAWNE DO LEKTURYKORDIAN” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie Kor­dian – Juliusz Sło­wac­ki Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Kor­dia­na” Juliu­sza Sło­wac­kie­go (czas...

Matura ustna – zagadnienia z „Kordiana” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Kor­dia­na” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Kordiana” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Kor­dia­na” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Balladyny” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Bal­la­dy­ny” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Balladyny” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Bal­la­dy­ny” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.

Wymień pięć cech dramatu romantycznego i zilustruj je przykładami z Kordiana Juliusza Słowackiego.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: PYTANIA JAWNE DO LEKTURYKORDIAN” Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie Kor­dian – Juliusz Sło­wac­ki Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Kor­dia­na” Juliu­sza Sło­wac­kie­go (czas...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep